Staat van de Volkshuisvesting aangeboden aan de Tweede Kamer

De Staat van de Volkshuisvesting is op 6 juni jl. door Minister Plasterk aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt de stand van zaken op de woningmarktmarkt beschreven met in bijzonder aandacht voor het reilen en zeilen van de woningcorporaties. 

De belangrijkste uitkomsten zijn:

 • De woningmarkt blijft aantrekken, waardoor steeds meer mensen verhuizen. Tegelijkertijd blijft de bouw van nieuwe woningen achter bij dat wat volgens de prognose noodzakelijk is. 
 • De corporaties besteden aandacht aan de belangrijkste prioriteiten op de woningmarkt. De betalingsachterstanden bij huurders zijn afgenomen en het aantal huisuitzettingen is stevig gedaald tussen 2014 en 2015.
 • Corporaties investeren meer in duurzaamheid, maar lopen achter bij de gemaakte afspraken. 
 • De financiële positie van de corporaties is robuust en de governance laat verdere verbetering zien. 
 • De lokale driehoek van gemeente, huurder en corporatie heeft een grote stimulans gekregen met de invoering van de Woningwet. Tweederde van de gemeenten heeft recentelijk een woonvisie vastgesteld. Voor 84% van de sociale huurwoningvoorraad zijn prestatieafspraken gemaakt tussen gemeenten, huurders en corporaties.

Lees meer

Via onderstaande links kunt u downloaden:

 • Aanbiedingsbrief Staat van de volkshuisvesting 2017
 • Staat van de Volkshuisvesting 2017
 • Bijlage 1: Lokale en regionale woonvisies
 • Bijlage 2: Zicht op prestatieafspraken
 • Bijlage 3: Monitor nieuwbouw Sociale Huurwoningen
 • Bijlage 4: Monitor Investeren in de Toekomst 2017