Accountantsprotocol en dPi gepubliceerd

Het accountantsprotocol 2018 en de dPi 2018, bijlage 4 en 5 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV), zijn op 17 oktober gepubliceerd in de Staatscourant. Het accountantsprotocol en de dPi worden jaarlijks geactualiseerd. Dit is nodig vanwege gewijzigde regelgeving, wijzigingen in de gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.

Belangrijkste wijzigingen accountantsprotocol

In het accountantsprotocol worden door de Autoriteit woningcorporaties eisen gesteld aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. Bij het opstellen van het accountantsprotocol over verslagjaar 2018 is kritisch bezien in hoeverre de administratieve lasten voor toegelaten instellingen verder beperkt kunnen worden zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit van het toezicht. Zo is het aantal onderdelen in rubriek B waarbij Assurance wordt gevraagd teruggebracht van 21 over verslagjaar 2017 naar 12 over verslagjaar 2018. In rubriek C is het aantal onderdelen waarbij Assurance wordt gevraagd teruggebracht van 17 over verslagjaar 2017 naar 11 over verslagjaar 2018.

De belangrijkste inhoudelijke wijziging in rubriek C betreft het vervangen van de bedrijfswaarde en de volkshuisvestelijke bestemming voor de beleidswaarde. Verder geldt dat de naar DAEB en niet-DAEB gescheiden balans en winst- en verliesrekening en het naar DAEB en niet-DAEB gescheiden kasstroomoverzicht met ingang van verslagjaar 2018 in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen dienen te worden. Tot slot is bij de controle op de toewijzingsgegevens de werking van de bestuursverklaring breder getrokken: ook mutaties bij ingebruikgeving van sociale huurwoningen door leegstandbeheerders als antikraak op basis van een bruikleenovereenkomst mogen via een bestuursverklaring worden verantwoord.

Belangrijkste wijzigingen dPi

De dPi betreft het voorgeschreven model voor de inrichting van het overzicht van de voorgenomen werkzaamheden die woningcorporaties jaarlijks dienen op te stellen. In het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector is tussen BZK, Aedes Vereniging van woningcorporaties, de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw afgesproken om de uitvraag van informatie bij corporaties de komende 5 jaar telkens met 10% te verminderen. De vereenvoudiging van het voorgeschreven model leidt tot een vermindering van de administratieve lasten van de dpi uitvraag van 25%.

De voornaamste wijziging die is doorgevoerd in de dPi betreft de vereenvoudiging van het projectenoverzicht (de voorgenomen activiteiten van de woningcorporatie voor de komende 5 jaar). De tweede belangrijke wijziging in de dPi die is doorgevoerd betreft het vervangen van de bedrijfswaarde door de beleidswaarde. De overige wijzigingen die zijn doorgevoerd in bijlage 5 bij de RTIV liggen op het terrein van het stroomlijnen van de dPi en de dVi. Tevens is een aantal beleidsvragen ten behoeve van het ministerie van BZK komen te vervallen.