Publicatie handboek marktwaardering

Met dit nieuwsbericht publiceren wij het handboek marktwaardering 2018. Dit handboek beschrijft op welke wijze toegelaten instellingen de marktwaarde in verhuurde staat van hun vastgoed in exploitatie moeten bepalen voor de jaarrekening 2018. Het handboek marktwaardering wordt ieder jaar in oktober opnieuw vastgesteld na aanpassing aan de actuele ontwikkelingen.

Naast publicatie van het handboek marktwaardering 2018 worden hierbij ook de volgende achtergrondstukken gepubliceerd:

Daarnaast zullen hier binnenkort ook de volgende achtergrondstukken worden gepubliceerd:

Wijzigingen 2018

Als uitgangspunt voor de actualisatie van 2018 stonden de kernwoorden ‘continuïteit’ en ‘consistentie’ centraal. Daarbij is zoveel als mogelijk geprobeerd om de wijzigingen beperkt te houden. Het is gelukt om ingrijpende methodologische wijzingen te voorkomen en met parameteraanpassingen en tekstuele aanscherpingen te werken. Bij de actualisatie naar prijspeil 31-12-2018 zijn op hoofdlijnen de volgende inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd:

  • Er zijn nieuwe voorschriften toegevoegd voor het verplicht toepassen van een full taxatie voor woningen binnen krimpgebieden. Gebleken is dat modelmatige waardering, waarvoor eind 2017 is gekozen, niet adequaat is voor deze woningen. Daarom is de taxatieverplichting voor woningen binnen krimpgebieden opnieuw opgenomen.
  • De verplichting om een update-taxatie uit te voeren in de full-versie, indien het vastgoed in de afgelopen 24 maanden al eens is getaxeerd, is komen te vervallen voor regulier woningvastgoed en homogeen parkeervastgoed bij toepassing van het scenario waarbij jaarlijks éénderde (steeds wisselend deel) van het vastgoed full wordt gewaardeerd. De toegelaten instelling heeft de keuze om een update-taxatie danwel een aannemelijkheidstoets uit te voeren voor het overige tweederde deel.
  • De actualisatie van de hoogte van de normen en de parameters (zoals inflatie, markthuren, onderhoudskosten en leegwaardestijging) naar peildatum 31 december 2018. 

Daarnaast is de leesbaarheid verbeterd en aandacht besteed aan de samenhang met de beleidswaarde:

  • De tekst is op verschillende plaatsen verduidelijkt en definities zijn aangescherpt.
  • De hoofdstukken over bedrijfsmatig- en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG) en het hoofdstuk over Intramuraal zorgvastgoed (ZOG) zijn samengevoegd tot één hoofdstuk over BOG-MOG-ZOG. De wijziging heeft plaatsgevonden omdat de wijze van waarderen voor deze drie categorieën vastgoed gelijk is en alleen de te gebruiken normbedragen en parameters afwijken.
  • Er is een hoofdstuk toegevoegd met daarin een uitwerking van de beleidswaarde (het te realiseren deel van de marktwaarde op basis van corporatiespecifiek beleid).

Alle bovengenoemde wijzigingen zijn tot stand gekomen in nauw overleg en met instemming van een breed samengestelde klankbordcommissie bestaande uit Aw, WSW, Aedes en vertegenwoordigers van corporaties, taxateurs, softwareleveranciers en accountants. Een nadere omschrijving van de wijzigingen is te vinden in de bijlage “wijzigingen 2018”.

Nadere informatie

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog nadere vragen heeft of indien u op de hoogte wilt blijven van de actuele stand van zaken rondom het waarderingshandboek, kunt u een bericht sturen aan postbusmarktwaardering@minbzk.nl.

Documenten