IBW 2019 beschikbaar

Vanaf 7 oktober 2019 is de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) 2019 te vinden op deze website. Het betreft een indicatie over de beschikbare financiële middelen van woningcorporaties voor huurmatiging of extra investeringen in nieuwbouw of woningverbetering.

Bedragen meestal niet direct beschikbaar

De genoemde bedragen zijn meestal niet direct beschikbaar. Corporaties zullen vaak extra geld moeten lenen als ze de indicatieve bestedingsruimte willen benutten. Met deze indicatie kunnen gemeenten en huurders beter onderbouwd in gesprek met corporaties over de lokale prestatieafspraken.

Onzekerheden IBW

De minister heeft de cijfers ook aangeboden aan de Tweede Kamer. In de kamerbrief wordt ook ingegaan op de beperkingen van de IBW. Dit jaar zijn er enkele extra onzekerheden rond de IBW. Zo is het nieuwe begrip beleidswaarde nog in ontwikkeling en is het Sociaal huurakkoord nog niet volledig verwerkt in de prognoses van corporaties.

In voorgaande jaren is de IBW voor de zomer gepubliceerd. Dit jaar was dit niet mogelijk door veranderingen in de manier waarop woningcorporaties hun bezit waarderen. Met ingang van 2019 wordt hiervoor de beleidswaarde gehanteerd. Pas met de verantwoordingsinformatie over 2018 kwam goed bruikbare informatie voor bepaling van de IBW beschikbaar.

Opbouw IBW

De IBW voor het DAEB vastgoed bestaat uit drie bedragen:

  1. nieuwbouw huurwoningen (investeringsbedrag)
  2. woningverbetering (investeringsbedrag)
  3. huurmatiging (uitgave)

IBW sinds 2016

Met de IBW verstrekt het ministerie van BZK jaarlijks, ten behoeve van het lokale overleg tussen gemeenten, huurders en corporaties over prestatieafspraken, een indicatie van de beschikbare financiële middelen van woningcorporaties voor investeringen of huurmatiging.
Sinds 2016 is jaarlijks een IBW gepresenteerd. In 2016 had deze betrekking op de gehele (ongesplitste) toegelaten instelling en in 2017 alleen op de DAEB-tak. Sinds 2018 wordt ook een IBW-berekening gemaakt voor de niet-DAEB tak. De berekeningswijze voor 2019 is op hoofdlijnen vergelijkbaar met die van 2018. Wel is de bedrijfswaarde als waarderingsbegrip vervangen door de beleidswaarde.

IBW algemeen

De IBW geeft aan hoeveel bestedingsruimte corporaties hebben ten opzichte van de beleidsvoornemens die zij zelf hebben aangegeven in de prospectieve informatie (dPi) voor 2019-2023. Deze bestedingsruimte betreft geen kasgeld maar de leningsruimte die ze hebben voor deze bestedingen. De IBW voor de DAEB-tak heeft betrekking op investeringsbedragen voor nieuwbouw of woningverbetering of op inkomstenderving vanwege huurmatiging. De IBW voor de niet-DAEB tak heeft betrekking op een investeringsbedrag voor nieuwbouw of op een eenmalige dotatie aan de DAEB-tak. De bedragen binnen een tak zijn niet optelbaar. De niet-DAEB bestedingsruimte is wel additioneel aan de bestedingsruimte in de DAEB.