Aanpassingen in BTIV en RTIV per 1 januari 2020

In zowel het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) als de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) wordt verwezen naar enkele bedragen en indexen die jaarlijks worden aangepast. Op 12 december 2019 is in de Staatscourant een update gepubliceerd in deze BTIV en RTIV.

Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen en indexen:

  • de ‘lage’ inkomensgrens voor toewijzing van gereguleerde woningen wordt € 39.055,- ;
  • de ‘hoge’ inkomensgrens voor toewijzing van gereguleerde woningen wordt € 43.574,- ;
  • de leefbaarheidsbijdrage per woongelegenheid is ten hoogste € 131,37;
  • voor het vaststellen van het huishoudinkomen op grond van bijlage 5 bij het Btiv geldt als index i1: 1,0268. Index i2 is 1,0613. Het huishoudinkomen kan daarom als volgt worden vastgesteld:

Het huishoudinkomen is het verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2019 x 1,0268, of het verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2018 x 1,0613.

De wijzingen zijn terug te vinden in de eerdergenoemde Staatscourant van 12 december 2019.