Regeling Vermindering Verhuurderheffing gaat sluiten

De heffingsvermindering bouw van huurwoningen genaamd RVV Nieuwbouw 2020 is op 2 januari 2020 geopend. Deze RVV-categorie (Regeling Vermindering Verhuurderheffing) biedt fiscaal voordeel als er wordt geïnvesteerd in de nieuwbouw van huurwoningen met een lage huur. Per 1 juli 2020 gaat deze regeling na besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sluiten.

Evenwicht

Op dit moment blijken er veel aanmeldingen van voorgenomen investeringen te zijn. Er is per 4 mei 2020 voor een bedrag van € 1.690 miljoen aan aanmeldingen van voorgenomen investeringen binnengekomen voor 75.000 woningen. Het is een goed teken dat de heffingsvermindering voor nieuwbouw op grote schaal wordt gebruikt. Dit betekent immers dat verhuurders hard gaan werken aan het bouwen van huurwoningen. Ook indien rekening wordt gehouden met een uitvalpercentage van het aantal aanvragen, is het zeker dat per 1 juli 2020 sprake zal zijn van een onvoldoende evenwicht tussen het aantal ingediende aanvragen en het beschikbare budget. De minister van BZK heeft dan ook moeten besluiten de regeling per 1 juli 2020 te sluiten. De minister van BZK heeft hierover op 14 mei een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Overschreden

De wet biedt de mogelijkheid om de bedragen van de heffingsvermindering per kwartaal aan te passen, bijvoorbeeld bij uitputting van het beschikbare budget. Zoals aangegeven is het beschikbare budget inmiddels overschreden en daarom zullen de bedragen per 1 juli 2020 op nihil worden gesteld. Het zal daarom vanaf 1 juli 2020 niet meer mogelijk zijn investeringsverklaringen aan te vragen.

Alle aanvragen die voor 1 juli ingediend worden bij de uitvoerder van de heffingsverminderingen, RVO, worden behandeld en geaccepteerd indien aan alle voorwaarden wordt voldaan.