Wijzigingen wet- en regelgeving wonen per 1 januari 2021

Doorgaans is 1 januari de datum waarop veel nieuwe wet- en regelgeving ingaat. Het jaar 2021 is daarop geen uitzondering. In dit artikel delen we puntsgewijs de belangrijkste wijzigingen op het gebied van wonen die ingaan in het nieuwe jaar.

Wijzigingen voor huurders

 • Per 1 januari mogen de huren in de gereguleerde sector (inclusief losse kamers, standplaatsen en woonwagens) maximaal stijgen met het inflatiepercentage plus 1 procentpunt. Voor 2021 is de maximale huurprijsstijging 2,4%. Uitzondering hierop is de inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een inkomen boven de vastgestelde inkomensgrens.
 • Daarnaast treedt ook de wet eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen in werking. Dit houdt in dat huurders met een laag inkomen in een relatief dure corporatiewoning een korting op hun huur krijgen. Naar inschatting 260.000 huurders hebben recht op een huurverlaging van gemiddeld 40 euro per maand.
 • Net als ieder jaar, worden per 1 januari 2021 ook de inkomens- en huurgrenzen huurtoeslag geïndexeerd. Zo kan het recht op huurtoeslag en de hoogte daarvan worden vastgesteld. Ook de inkomensgrenzen voor het passend toewijzen worden geïndexeerd.
 • Ook treedt een wet in werking die gegevensuitwisseling tussen gemeenten en verhuurders mogelijk maakt. Verhuurders moeten gemeenten informeren als een huurder betalingsachterstanden heeft en het zoeken van persoonlijk contact niet tot een oplossing heeft geleid. Gemeenten moeten de verhuurder dan een aanbod tot schuldhulpverlening doen.
 • De Wet toeristische verhuur is per 1 januari 2021 aangepast. Hiermee krijgen gemeenten de mogelijkheid om maatregelen te treffen, zoals verplichte registratie en maximaal aantal dagen toeristische verhuur per jaar.
 • Tot slot gaan ook de boetes voor woonfraude omhoog: vanaf het nieuwe jaar wordt het mogelijk om bij herhaaldelijke overtreding een boete op te leggen van €87.000. Het gaat hier bijvoorbeeld om illegale onderhuur, het in gebruik nemen of geven van een huurwoning zonder vergunning, toeristische verhuur zonder vergunning of voor meer dagen dan in die gemeente is toegestaan.

Wijzigingen voor corporaties

 • De volkshuisvestelijke prioriteiten 2021-2025 voor woningbouwcorporaties zijn aangescherpt. De volgende opgaven moeten per 2021 met prioriteit worden opgepakt door de corporatiesector: bijdragen aan bouwopgave, betaalbaarheid, duurzame sociale huurwoningvoorraad, wonen met zorg, huisvesten spoedzoekers en leefbaarheid.
 • Vooruitlopend op een wetswijziging later in 2021 handhaaft de Autoriteit woningmarkt (Aw) per 1 januari niet meer op de markttoets. Corporaties kunnen hierdoor makkelijker huurwoningen voor middeninkomens bouwen.
 • De huidige DAEB-inkomensgrenzen blijven per 1 januari 2021 gelijk. Eerder werden wijzigingen voorzien in de vrije toewijzingsruimte, maar die gaan niet door.

Wijzigingen voor huizenkopers en investeerders

 • De Wet differentiatie overdrachtsbelasting gaat in per 1 januari. Voor investeerders en beleggers betekent dit dat de overdrachtsbelasting wordt verhoogd naar 8% (met uitzondering van corporaties bij onderlinge verkoop sociale huurwoningen in het kader van taakoverdracht). Daar staat tegenover dat de overdrachtsbelasting voor starters tot 35 jaar wordt afgeschaft (tot 31 maart geldt dit voor alle woningen, vanaf 1 april alleen voor woningen onder €400.000). Dit versterkt de positie van starters op de koopmarkt ten opzichte van investeerders en beleggers Voor overige huizenkopers blijft de overdrachtsbelasting 2%.
 • Daarnaast gaat ook het convenant verduurzaming koopketen in. Dit betekent dat alle partijen die betrokken zijn bij de aankoop van een woning, hun klant adviseren over mogelijkheden tot verduurzaming van de woning en de financiering daarvan.
 • Vanaf 1 januari 2021 wordt bij een hypotheeklening voor tweeverdieners het tweede inkomen voor 90% meegewogen bij het bepalen van de maximale deel van het inkomen dat huishoudens mogen besteden aan hypotheeklasten.
  De wegingsfactor voor studieschulden relevant voor de bepaling van de wettelijk toegestane hypotheek wordt per 2021 gekoppeld aan de actuele rente op de studielening. Dit heeft een effect op de wettelijk toegestane hypotheek: deze neemt voor een woningzoekende met een studielening van 25.000 euro tussen de 7.000 en 8.000 euro toe.

Overig strategisch en financieel beleid

Verwachte wet- en regelgeving in de loop van 2021

Er is ook regelgeving die niet wijzigt per 1 januari, maar naar verwachting in de loop van het jaar in zal gaan. Het gaat daarbij om de volgende voorstellen: