Expertteam Weer Thuis helpt zelfstandig wonen

Het Expertteam Weer Thuis (EWT) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg voor mensen die nu nog in een beschermde woonomgeving verkeren, maar die best zelfstandig zouden kunnen gaan wonen, al dan niet met zorg of begeleiding. Het gaat daarbij om mensen in opvang (zoals ‘blijf van mijn lijf’), in een instelling of die nu dak-/thuisloos zijn.

Weer zelfstandig wonen

Veel mensen kunnen zelfstandig wonen en integreren goed in de wijk met een combinatie van passende huisvesting, zorg en begeleiding. Woonruimte en omgeving moeten daarvoor geschikt zijn. Vaak zijn het woningcorporaties en gemeenten die huisvesting regelen. De zorgaanbieder biedt de ondersteuning die iemand nodig heeft.

Het huisvesten van deze doelgroepen kan lokaal vragen opleveren. Het Expertteam Weer Thuis helpt bij het in kaart brengen van de behoefte aan passende huisvesting, het opstellen van de woonzorgvisie, het kiezen van oplossingsrichtingen en het concreet maken van deze plannen onder andere met prestatieafspraken. Ook kan het helpen een goede samenwerking tussen verschillende partijen (binnen de organisatie en tussen diverse externe partijen) op gang te brengen.

Verder biedt het expertteam hulp bij het terugdringen van de instroom in de maatschappelijke opvang en het voorkomen van dak- en thuisloosheid.

Expertteam inschakelen

Gemeenten, regio’s, corporaties en zorgaanbieders kunnen het expertteam inschakelen. Meld uw ondersteuningsbehoefte per e-mail aan de postbus wonenzorg@rvo.nl. Dan neemt RVO contact op voor een oriënterend gesprek over de vraag en voor een vervolgafspraak.

Het EWT is ontstaan uit het plan ‘Een (t)huis, een toekomst, de aanpak van dak- en thuisloosheid’, in samenwerking met de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit plan bevat onder andere de ambitie om in alle gemeenten voor eind 2021 (aangescherpte) prestatieafspraken te maken over het aantal extra te realiseren woonplekken voor (dreigend) dak- en thuisloze mensen.