Onderzoek naar woningmarktbeleid 2015-2021

De afgelopen jaren is de woningmarkt flink in beweging geweest en als gevolg daarvan is ook het gevoerde beleid sterk veranderd. Om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid hiervan, start het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een beleidsdoorlichting van het woningmarktbeleid.

De beleidsdoorlichting loopt van 2015 tot en met 2021 en sluit daarmee aan op de vorige doorlichting. Het onderzoek gaat in op alle onderdelen van het woningmarktbeleid: de woningbouw, het huurbeleid en de fiscale regelingen voor koopwoningen. Met het onderzoek wil het ministerie een samenhangend en overkoepelend beeld krijgen en lessen trekken over de inzet en effectiviteit van beleid. Daarnaast kan de beleidsdoorlichting inzichtelijk maken op welke beleidsonderdelen extra onderzoek nodig is.

De beleidsdoorlichting is vereist volgens de Richtlijn Periodiek Evaluatieonderzoek en wordt conform deze richtlijnen opgezet. Zo wordt prof. dr. Elbert Dijkgraaf als onafhankelijk deskundige ingeschakeld om de kwaliteit van de beleidsdoorlichting te beoordelen.

Meer informatie over de beleidsdoorlichting en de startnotitie met de onderzoeksopzet: