Versnelling woningbouw op koers

Het is belangrijk dat iedereen in Nederland prettig en betaalbaar kan wonen. Hiervoor zijn voldoende goede woningen op de juiste plek nodig en passend bij de wensen en financiële mogelijkheden van mensen. In 2020 zijn er 80.200 nieuwe woningen gerealiseerd. Dit is het totaal van reguliere-, transformatie- en flexwoningen. Hiermee zijn de beoogde 75.000 woningen uit de Nationale Woonagenda wederom gehaald.

Ondanks stikstof- en PFAS-maatregelen en de coronacrisis is de woningbouwproductie op peil gebleven. Eind 2019 was de prognose nog dat de woningbouw in 2020 zou terugvallen tot onder de 60.000 woningen. Het kabinet heeft toen een pakket aan maatregelen genomen zoals Woningbouwimpuls, Vermindering Verhuurderheffing Nieuwbouw en de Partiële vrijstelling stikstofdepositie bouwactiviteiten. Dit om een dip in de nieuwbouw van woningen te voorkomen.

Meer woningen nodig

In de afgelopen kabinetsperiode is de kanteling ingezet om de woningbouwproductie te verhogen en versnellen, de betaalbaarheid en toegankelijkheid van woningen te vergroten en de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren, maar we zijn er nog niet. Door de opwaartse bijstelling van bevolkingsprognose is de groei van het aantal woningen echter onvoldoende en voor de komende tien jaar zijn er 900.000 woningen nodig. Deze versnelling van de woningbouw wordt langs drie pijlers ingezet: generiek via het spoor van de Woningbouwimpuls, gebiedsgericht via de veertien grootschalige woningbouwgebieden en door de randvoorwaarden op orde te krijgen. De minister informeert de Tweede Kamer via een brief over de voortgang.

Behalve de voortgang van de woningbouw is er aandacht voor twee onderwerpen: de voortgang van nieuwbouw door woningcorporaties en aandachtsgroepen.

Voortgang nieuwbouw woningcorporaties

Woningbouwcorporaties vervullen een belangrijke rol bij de bouw van betaalbare woningen. Om de bouw van deze woningen te versnellen, zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt met Aedes en de VNG over de bouw van 150.000 sociale huurwoningen en 10.000 flexwoningen. De benodigde versnelling van deze sociale huurwoningen blijft echter nog uit. Taskforce Nieuwbouw Corporaties zal samen met de RVO de komende maanden gemeenten en corporaties concreet bij staan in het zoeken naar oplossingen. Dat vergt maatwerk en expertise en medio 2022 komt de taskforce met aanbevelingen.