© Hans Moolenaar

Nieuwsbrief Woningmarktbeleid

Lees in deze editie meer over de volgende onderwerpen:

Eerste Kamer neemt aangepaste Woningwet aan

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet aangenomen. Hierdoor krijgen woningcorporaties meer mogelijkheden voor het bouwen van middenhuurwoningen, het verduurzamen van hun woningbezit en het verbeteren van de leefbaarheid. Er komt meer ruimte voor lokaal maatwerk en gemeenten moeten verplicht een woonvisie opstellen. Met het wetsvoorstel stemde de Eerste Kamer ook in met het amendement over de opkoopbescherming.

Snel ingrijpen noodzakelijk voor passend thuis met ondersteuning voor aandachtsgroepen

Er moet dringend een oplossing komen voor de huisvesting van kwetsbare ouderen, statushouders, GGZ-patiënten, dak- en thuislozen, vrouwen in de vrouwenopvang. Zij komen steeds vaker in sociale nood door een gebrek aan een thuis. Dat concludeert een brede coalitie die bestaat uit vijf ministeries (BZK, VWS, OCW, J&V, SZW), VNG, Aedes en de G4 en G40 in haar adviesrapport over de huisvesting van aandachtsgroepen.

Versnelde huisvesting voor spoedzoekers in Wonen bij LARS en LILY in Lelystad

Voor de huisvesting van spoedzoekers in de regio Lelystad, waaronder mensen die gescheiden zijn, jongeren, arbeidsmigranten en statushouders, experimenteerden de gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada met bijna kant-en-klare woningen uit de fabriek. En met succes: de versneld gerealiseerde doorstroomlocatie Wonen bij LARS biedt huisvesting aan 150 huishoudens uit deze doelgroep. Naar verwachting wordt de bouw van de tweede locatie nog dit jaar afgerond. “Er waren in het begin aarzelingen, maar we zouden het zo weer doen”, zegt Martine Visser, directeur-bestuurder van woningcorporatie Centrada.

Martine Visser bij Wonen bij LARS in Lelystad

Staat van de Woningmarkt 2021: woningmarkt oververhit

Ondanks de coronacrisis is de vraag naar woningen onverminderd hoog, is het te koop staand aanbod historisch laag en stegen de huizenprijzen sterker dan ooit. Het overbieden op koopwoningen is toegenomen en woningen staan korter te koop. In de huursector zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning overal lang. In zowel de koop- als huursector is een groot tekort aan betaalbare woningen. Al met al loopt het woningtekort nog op tot 2024 en neemt daarna gestaag af. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Staat van de Woningmarkt 2021.

Proef digitale inkomenstoets moet zorgen voor minder rompslomp bij woningtoewijzing

Vanaf 1 juni 2021 kunnen woningzoekenden sneller en veiliger gegevens over hun inkomen delen. De woningcorporatie of woonruimteverdeler gebruikt deze gegevens om te toetsen of iemand aanspraak mag maken op een sociale huurwoning. Deze proef moet uitwijzen of het digitaal delen van de informatie via MijnOverheid meer gemak oplevert voor de woningzoekende. 

Veel belangstelling voor projecten transformatieregeling

De regeling die bijdraagt aan het transformeren van oude fabrieksterreinen en leegstaande winkelpanden tot woningen is een succes. Met in totaal €58 miljoen uit twee tranches worden naar verwachting zo’n 27 projecten ondersteund, goed voor zo’n 6.000 woningen. Doordat het een revolverend fonds betreft waarbij projecten hun bijdrage later terugbetalen, kunnen in de toekomst nog veel meer projecten ondersteund worden. Jaarlijks leveren transformaties gemiddeld 10.000 woningen op en daarmee vormen ze een belangrijk onderdeel bij het aanpakken van het woningtekort. 

Meer huurders hebben recht op huurtoeslag, maar niet iedereen weet dit

Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. Daarom roept Belastingdienst/Toeslagen huurders op om voor 1 september 2021 de huurtoeslag over 2020 aan te vragen.

Bouwvrijstelling versoepelt stikstofregels bouwprojecten

Op 1 juli treedt de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking. Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw-, sloop- en eenmalige aanlegactiviteiten, in het kort de Bouwvrijstelling. Het aspect stikstof speelt hierdoor in het vergunningstraject alleen nog een rol bij de neerslag (depositie) in de gebruiksfase.

Tijdelijk huren wint aan populariteit bij verhuurders: “Huurcontracten voor onbepaalde tijd moeten wel de norm blijven”

Het beter benutten van de bestaande woningvoorraad levert nieuwe woonkansen op, zo leest de nieuwste kamerbrief over de huurmarkt. Ook het inzetten van tijdelijke contractvormen lijkt een kansrijk stukje van de puzzel. De Wet doorstroming huurmarkt moest doorstroming beter mogelijk maken én betere huurbescherming introduceren voor tijdelijke huurders. Iris de Graaff, beleidsmedewerker bij BZK, licht toe of dat in de praktijk ook zo uitpakt én vertelt wat er na de wetsevaluatie gebeurt.

Beleidsmedewerker Iris de Graaff over Wet doorstroming huurmarkt 2015

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Woningmarktbeleid.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. U vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Woningmarktbeleid is ook te volgen via LinkedIn en Twitter.