Meer invloed huurders door wet en nieuwe verenigingsvorm

De vereniging Bewonersraad Parteon (kortweg BWR), gevestigd te Zaanstad, houdt eind dit jaar een publiekscampagne om meer huurders van Parteon te interesseren voor een bestuursfunctie. De vereniging maakt een hervormingsslag door, waardoor de Algemene ledenvergadering direct nieuwe bestuursleden benoemt. ‘Zo willen we het voor meer huurders mogelijk maken direct invloed te hebben op de prestatieafspraken die we samen met de gemeenten en corporaties in de Zaanstreek maken.’ Een gesprek hierover met oud-bestuursleden Jan van Tent Beking en Ria Bruggeman en adviseur Ron Kiburg. 

'Onze vereniging Bewonersraad Parteon bestaat sinds 2005 en behartigt de belangen van alle huurders van Parteon in Zaanstad. Wij hebben advies- of instemmingsrecht op onderdelen van het beleid van Parteon. Daarnaast werken we met veel werkgroepen van 4 tot 8 personen om de betrokkenheid en de participatie van de huurders verder vorm te geven’, vertelt Van Tent Beking. ‘Deze werkgroepen richten zich op een bepaald thema, verzamelen informatie daarover en geven advies aan het bestuur van de BWR. Alle huurders kunnen lid worden van een (of meer) werkgroep(en) en zich bij geplande verkiezingen (volgens rooster van aftreden) verkiesbaar stellen als bestuurslid. Ook zijn er in de diverse wijken waar Parteon woningen verhuurt, bewonerscommissies actief en houden we als dat nodig is enquêtes onder de huurders. Daarnaast organiseren we als BWR jaarlijks een huurdersavond, waarop alle huurders informatie krijgen over het werk van de BWR.’

Vergrijzing leden

‘In principe is iedere huurder lid van onze vereniging. Maar daarmee zijn ze natuurlijk nog geen actieve leden’, vertelt Bruggeman verder. ‘We zien nu onder de bestuursleden een vergrijzing optreden, de gemiddelde leeftijd van onze actieve leden is 50+ en dat zouden we graag anders zien. Om vooral jonge huurders ook bij het werk van de BWR te betrekken, worden regelmatig enquêtes onder de leden gehouden. Daarnaast krijgt de individuele huurder ook meer invloed op de keuze van het bestuur. De algemene ledenvergadering is straks het hoogste orgaan van onze vereniging en gaat over de benoemingen. Op die manier krijgen de huurders ook meer invloed op de prestatieafspraken die er in het overleg met gemeente en corporatie moeten komen.’

Woonvisie en prestatieafspraken

Adviseur Ron Kiburg begeleidt de bestuurlijke hervorming van de BWR. Hij doet dat samen met Eef Meijerman van het Amsterdams Steunpunt Wonen: ‘In Zaanstad is een woonvisie tot stand gebracht in een driepartijenoverleg met de verenigde huurdersorganisaties uit de Zaanstreek, corporaties en de gemeente. Zij onderhandelen gezamenlijk over de prestatieafspraken. In het verleden was er tussen de gemeente en de BWR nauwelijks overleg. Maar dankzij de nieuwe wetgeving hebben huurders nu een zelfstandige positie en worden we ook actief bij de afspraken betrokken. Ook corporaties moeten nu hun eigen beleid nadrukkelijk voorleggen aan de huurdersorganisaties en dat draagt bij tot een betere adviespositie van onze huurdersorganisatie. Wij zijn dan ook erg blij met de nieuwe Woningwet, maar pleiten wel, gezien de nieuwe positie van de BWR, voor faciliteiten/trainingen en een beloningsregeling/governancecode voor op corporatieniveau actieve huurders.’