Brief bindende uitspraak over geschil inzake prestatieafspraken in Rotterdam

Op 7 juli 2020 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bindende uitspraak gedaan op grond van artikel 44 van de Woningwet, na advies van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet. In het geschil richtte Huurdersalliantie De Brug zich tot de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder.