Afspraken aanpak vocht en schimmel in corporatiewoningen

Rigo heeft in opdracht van BZK onderzoek gedaan naar de inhoud van Prestatieafspraken. Aanleiding voor dit onderzoek is de gezamenlijke inspanning van onder meer AEDES, BZK, GGD, Vastgoed Belang, VNG en Woonbond om vocht- en schimmelproblemen landelijk aan te pakken. Voor het aanpakken van de problemen in corporatiewoningen is het belangrijk dat lokale partijen – gemeente, verhuurders, huurdersorganisaties – vocht en schimmel hoog op de agenda plaatsen in woonvisies en prestatieafspraken. 

Dit rapport presenteert de resultaten van de inhoudsanalyse van de prestatieovereenkomsten geldig in 2019 en 2020. Onderzocht is in hoeverre en op welke manier in de prestatieafspraken aandacht is besteed aan de aanpak van vocht- en schimmelproblemen in corporatiewoningen en of daarbij sprake is van een toename van het aantal afspraken.

Aantal afspraken beperkt, groei zichtbaar

Het aantal gemeenten dat in de prestatieovereenkomsten afspraken heeft gemaakt over het thema ‘aanpak van vocht en schimmel in corporatiewoningen’ is verdubbeld maar nog steeds beperkt. Deze groei is ook terug te zien in het aandeel corporatiehuurwoningen in Nederland waarover afspraken over de aanpak van vocht en schimmel gemaakt zijn. In 2019 betrof dit 6,4% van de totale corporatievoorraad in Nederland, in 2020 is dit aandeel gegroeid tot 14,6%. Niet alleen is een toename van het aantal prestatieafspraken zichtbaar, daarnaast is er ook een groei te zien in het aantal gemeenten dat concrete afspraken op dit onderwerp heeft gemaakt. 

Deze groei neemt niet weg dat nog steeds de overgrote meerderheid van gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties géén afspraken hebben over de aanpak van vocht en schimmel. In de groep gemeenten zónder prestatieafspraken op dit thema zit ook een groot aantal gemeenten die gelegen zijn in regio’s waar meer dan 25% van de huurders van sociale huurwoningen aangegeven heeft vocht en schimmel in hun woning te ervaren. Rigo benadrukt dat hieruit niet geconcludeerd kan worden dat er lokaal geen aandacht voor de problemen is. Om een completer beeld te krijgen van wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt, zijn andere aanvullende bronnen noodzakelijk. Rigo noemt hierbij het oordeel van huurders, de beoordeling in visitatierapporten en documenten over beheer en onderhoud van corporaties.

Landelijke aandacht

Vanaf 2021 gelden er nieuwe volkshuisvestelijke prioriteiten. Deze prioriteiten zijn opgesteld in overleg met AEDES, VNG en Woonbond en dienen als landelijke thema´s bij het maken van prestatieafspraken. ¨Investeren in een duurzame sociale huurwoningvoorraad, door aandacht voor kwaliteitsaspecten en inzet op isolatie en de energietransitie¨ wordt een nieuwe prioriteit. De aanpak van vocht en schimmel is hierbij specifiek genoemd. Hiermee krijgt de aanpak landelijke aandacht. Het rapport van Rigo bevat concrete voorbeelden van afspraken die al gemaakt zijn. Hiermee dient het rapport tevens als inspiratie voor gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties.