Handreiking Aanpak Vocht en Schimmel (onderzoek TNO/Abf/GGD Amsterdam)

Periodiek wordt het Woononderzoek Nederland (WoON) uitgevoerd. Als onderdeel van het WoON 2018 is een aanvullende enquête uitgevoerd, specifiek gericht op energieaspecten: de Energiemodule 2018. Hieruit komt naar voren dat vocht en schimmelvorming in veel Nederlandse woningen voorkomen. Die constatering geeft aanleiding tot zorg, primair omdat vocht en schimmelvorming kunnen leiden tot gezondheidsproblematiek. 

Er is behoefte aan praktische handreikingen en inzichten waarmee bewoners, eigenaren, verhuurders en corporaties op weg kunnen worden geholpen om vocht en schimmelvorming aan te pakken. Het ministerie van BZK heeft daarom aan TNO, ABF Research en de GGD Amsterdam opdracht gegeven voor een onderzoek naar de mate van vocht- en schimmelproblemen in woningen en de mogelijke verklarende parameters voor de aanwezigheid van vocht en schimmel. 

Het onderzoek heeft bestaan uit drie onderdelen: een statistische analyse van gegevens; de duiding en verklaring van de statistische uitkomsten op basis van expert opinion; en het formuleren van handreikingen voor partijen in het veld en aanbevelingen voor regelgeving door de overheid. De statistische gegevensanalyse is verantwoord in een afzonderlijk rapport (Kleinepier 2020). Het huidige rapport geeft een overzicht van de duiding en verklaring op basis van expert opinion, en van de handreikingen en aanbevelingen voor regelgeving.