City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

City Deals zijn een samenwerking tussen gemeenten, het Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties. In deze samenwerkingen wordt op basis van gelijkwaardigheid gewerkt aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven.

Het concept van de City Deal is vijf jaar geleden ontstaan in het programma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inmiddels zijn 25 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid. Op 17 december 2020 is een samenwerking tussen gemeenten, Rijk en marktpartijen van start gegaan onder de noemer City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. De ambitie van deze samenwerking is om van de bouwsector een drijvende kracht maken voor de circulaire economie.

Instructievideo City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

De druk op de woningmarkt in veel Nederlandse steden is hoog. De vraag is groter dan het aanbod. Niet alleen moet er veel en snel gebouwd worden. Maar ook duurzaam, energieneutraal, zonder grondstoffen uit te putten en zonder uitstoot van CO2 en stikstof. De oplossing: circulair en conceptueel bouwen. Dat biedt kansen om de woningbouwopgave snel en met een zo klein mogelijke milieu-impact te realiseren. Gemeenten, provincies, Rijk, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken in de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen samen. Ze hebben als doel om uiterlijk in 2023 alle projecten zo circulair mogelijk uit te vragen zodat in 2030 circulair bouwen de standaard is. De deal richt zich op 3 thema’s. Ten eerste biobased bouwen. Woningen worden voor een groot deel gebouwd met hernieuwbare materialen. Bijvoorbeeld hout, bamboe en stro. Maar ook, hennep, wol, algen en mycelium kunnen belangrijke grondstoffen 
worden voor de bouw. Door deze grondstoffen te gebruiken, slaan we langdurig CO2 op in gebouwen. Biobased materialen zijn ook licht. Daardoor kan elektrisch bouwmaterieel worden gebruikt, waarbij geen uitstoot plaatsvindt. Ten tweede richten we ons op conceptueel en industrieel bouwen. Woningen worden in de fabriek gebouwd en op de bouwplaats in elkaar gezet. Dit zorgt voor een kortere bouwtijd, hogere woningkwaliteit en minder afval en transportbewegingen. Omdat woningen in de fabriek worden gebouwd, ben je minder afhankelijk van de weersomstandigheden. Tot slot kijken we naar de financiering van circulair bouwen. Naar de looptijd van investeringen en de restwaarde van een gebouw aan het einde van zijn levensduur. Een gebouw wordt nu in 30 jaar vaak naar nul afgeschreven. Raar als je bedenkt dat de elementen nog waarde hebben. We kijken hoe we die waarde kunnen vergroten en verzilveren. Ook andere soort waarden, zoals de verbetering van het binnenklimaat en de luchtkwaliteit worden meegenomen. Zo draagt de bouw bij aan de gezondheid en productiviteit van mensen en aan een leefbare stad. Steden die deelnemen aan de City Deal brengen een eigen casus in. De mooiste projecten worden in de spotlights gezet. We delen de lessen en vertalen deze in nieuwe wetten, regels en instrumentarium bij gemeenten, provincies en rijk. Zo maken we van circulair bouwen de nieuwe standaard. City Deals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Agenda Stad: samen werken aan de toekomst van stedelijk Nederland.

Symposium

Op 10 februari 2021 vond het Symposium Conceptueel en Circulair Bouwen plaats. Het symposium werd uitgezonden vanuit de ‘duurzaam groene oase’ van circulair hotel Jakarta. Tijdens dit symposium kwamen vele gasten aan het woord, waaronder een toespraak van Johan Osinga (Directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied) Prof. Dr. Maarten Hajer (Universiteit Utrecht) over biobased bouwen en Carolien Gehrels (Adviesraad Innovatie Expo) over de Innovatie Expo en het bijtekenmoment van deze City Deal.

Het gehele symposium is te bekijken op de website van Great Things.