Maatschappelijk vastgoed

Naast sociale huurwoningen kunnen corporaties ook investeren in maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed draagt bij aan het versterken van de sociale cohesie en participatie in de wijk, of levert een belangrijke voorziening voor bewoners die daar gezien hun gezondheidssituatie behoefte aan hebben.

Toegestaan maatschappelijk vastgoed

Er is nauwkeurig omschreven welke vormen van maatschappelijk vastgoed woningcorporaties binnen DAEB mogen bouwen, kopen en beheren. Voorwaarde is dat het vastgoed ligt in wijken waar de woningcorporatie woningen bezit. Bovendien moet het vastgoed een functie hebben die gericht is op de wijk, de buurt of het buurtschap waarin het is gelegen. Ook een dorp valt hieronder. Investeringen in maatschappelijk vastgoed staan daarmee in het teken van de volkshuisvestelijke taak van de toegelaten instelling.

Toegestaan maatschappelijk vastgoed is bijvoorbeeld een gemeenschapscentrum, een jongerencentrum zonder horeca of een dorps- of wijkbibliotheek. Ook basisscholen en centra voor jeugd en gezin behoren tot het toegestaan maatschappelijk vastgoed. Hiervoor geldt een rendementseis bij de bouw en exploitatie (anders dan het overig toegestaan maatschappelijk vastgoed).

De volgende regelgeving is van toepassing op het onderwerp toegestaan maatschappelijk vastgoed:

Niet langer toegestaan maatschappelijk vastgoed

Sinds de invoeringsdatum van de nieuwe Woningwet (1 juli 2015) mogen corporaties sommige categorieën van gebouwen niet meer nieuw bouwen of nieuw in beheer nemen als DAEB. Corporaties mogen deze wel beheren en blijven exploiteren (vanuit de DAEB-tak), wanneer ze deze al voor de invoeringsdatum in haar bezit hadden.

De volgende regelgeving is van toepassing op het onderwerp 'niet langer toegestaan maatschappelijk vastgoed':

Commerciële activiteiten in maatschappelijk vastgoed

Het is mogelijk dat een klein deel van maatschappelijk vastgoed commercieel wordt verhuurd. Denk aan een kapper in een gemeenschapscentrum. Dit is toegestaan als de commerciële activiteit niet meer dan 10% is van het bruto vloeroppervlak van het totale vastgoed (inclusief gemeenschappelijke ruimte en parkeerruimte).

Verpleeg- en verzorgingshuizen ombouwen

Woningcorporaties kunnen een bijdrage leveren aan het ombouwen van verpleeg- en verzorgingshuizen tot huurwoningen voor ouderen of andere doelgroepen. Zulke gebouwen bestaan uit veel vierkante meters, waar voorheen de keuken en ontvangstruimte waren gevestigd, of andere ruimten. Deze ruimten zijn niet om te bouwen tot woningen. De regel van maximaal 10% commercieel gebruik binnen DAEB bij maatschappelijk vastgoed zou corporaties belemmeren een bijdrage te leveren aan deze ombouw. Daarom mogen corporaties voor dit type complexen commerciële huurovereenkomsten aangaan voor maximaal 25% van het totale vloeroppervlak van die gebouwen. Dat kan tot 1 januari 2021. Zo kunnen corporaties rendabel investeren. Dat versnelt de transformatie. 

Deze uitzondering is alleen toegestaan voor vastgoed dat in gebruik was of is door een verpleeg- of verzorginstelling waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit in het verleden kapitaallastenvergoedingen heeft toegekend op grond van de Algemene wet bijzondere ziektekosten. Woningcorporaties konden zulke complexen tot 1 januari 2017 aanmelden bij de Autoriteit woningcorporaties.

De volgende regelgeving is van toepassing op het onderwerp Commerciële activiteiten in maatschappelijk vastgoed:

Let op: in het kader van de evaluatie van de Woningwet zullen er in 2021 mogelijk een aantal zaken veranderen rondom maatschappelijk vastgoed. Tot die tijd geldt de huidige regelgeving.