Woningcorporaties schroeven investeringen op

Woningcorporaties willen de komende jaren de ruimte die zij hebben voor investeringen flink meer benutten. In vergelijking met vorig jaar stijgen de investeringen in nieuwbouw en woningverbetering (inclusief verduurzaming) met 13 procent. De trendbreuk na een periode waarin de sector de investeringsplannen naar beneden bijstelde zet zich in hoger tempo door. Op termijn zijn maatregelen nodig om de slagkracht van corporaties op peil te houden.

Dat schrijft minister Ollongren (BZK) vandaag bij de publicatie van de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW). De IBW brengt jaarlijks de lengte van de financiële polsstok van woningcorporaties in beeld. De cijfers geven corporaties, gemeenten en huurders zicht op de financiële mogelijkheden bij het maken van prestatieafspraken. 

Op landelijk niveau laten de nieuwe cijfers zien dat de totale investeringsruimte vergelijkbaar is met vorig jaar. Een positieve ontwikkeling is dat corporaties die ruimte meer willen benutten: zij hebben duidelijk meer investeringsplannen dan vorig jaar. Voor nieuwbouw willen corporaties tot 2025 ruim 33 miljard euro uittrekken en voor woningverbetering bijna 19 miljard euro. Dat is in totaal 6 miljard euro meer dan vorig jaar.

De plannen sluiten aan bij de verschillende maatregelen die minister Ollongren de afgelopen jaren heeft genomen om investeringen aan te jagen, waaronder de verschillende kortingen op de verhuurderheffing. Met Aedes en VNG zijn vorig jaar bestuurlijke afspraken gemaakt om de bouw van 150.000 sociale huurwoningen door corporaties te versnellen.

Disbalans

De IBW 2021 laat zien dat voor de korte termijn corporaties beschikken over aanvullende leencapaciteit om extra te investeren in de opgaven. Wel daalt de IBW, die de ruimte bovenop deze plannen weergeeft, vanwege de stijgende investeringsvoornemens.

De IBW moet echter ook in het licht van het onderzoek naar de opgaven en middelen van woningcorporaties worden gezien. Op de langere termijn is sprake van een disbalans tussen de opgaven waar corporaties voor staan en de financiële middelen die zij hiervoor hebben. 
De investeringsopgave voor corporaties is tot 2035 met 115 miljard euro zodanig groot dat in de meeste regio’s, ook bij volledige inzet van de IBW voor deze opgaven, de beschikbare investeringsruimte op termijn onvoldoende is. Nationaal wordt vanaf 2028 een tekort voorzien dat oploopt tot 24 miljard euro in 2035. 
In enkele regio’s ontstaan over enkele jaren al tekorten. Een nieuw kabinet zal keuzes moeten maken voor een structurele oplossing zodat er voldoende betaalbare en duurzame woningen zijn voor de doelgroep. Minister Ollongren heeft daartoe op 19 maart jl. een aantal mogelijkheden gepresenteerd.

Dossier IBW

In het dossier IBW staan de meest recente IBW-cijfers, Kamerbrief en rapporten. In het dossier is informatie te vinden over de mogelijkheden en beperkingen van de IBW via een korte informatieve video, de publicatie ‘IBW in het kort’ en veelgestelde vragen en antwoorden over de IBW.