Magazine prestatieafspraken - Wonen met zorg

De komende tijd presenteert het ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal magazines over de invloeden van prestatieafspraken op de woningmarkt. De eerste editie is inmiddels online te bekijken, over het thema 'wonen met zorg'.

Wonen met zorg is al lange tijd een belangrijk thema in de volkshuisvesting en in de prestatieafspraken. Zo komt het terug in thema’s als ouderenhuisvesting en toegankelijkheid van de woningvoorraad van woningcorporaties. Recent is het thema wonen met zorg in een stroomversnelling gekomen doordat meer mensen met een (intensieve) zorgvraag zelfstandig blijven wonen. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties ondersteunen het zelfstandig wonen in de wijk door hierover prestatieafspraken te maken. Hierbij zijn tal van andere partijen betrokken. Met dit instrument worden concrete stappen gezet naar een betere samenhang tussen het wonen en de benodigde zorg en ondersteuning.

In vijf interviews vertellen lokale betrokkenen Hans Adriani (Nieuwegein), Henk Boelens en Marjon Rijnart (Breda), Max van Engen en Egbert de Vries (Amsterdam), Inge Huiskers (Gooi- en Vechtstreek) en Wim Dings, Marianne Plag en Elly Hermans (Parkstad Limburg) over het thema wonen met zorg binnen prestatieafspraken in hun regio. Ze lichten toe hoe deze afspraken gekoppeld zijn aan lokale convenanten en programma’s. Daarnaast gaan zij in op het ontstaan van deze gedeelde ambitie en doen uit de doeken hoe samenhang tussen de verschillende domeinen is georganiseerd en welke plek prestatieafspraken hier innemen. Het instrument prestatieafspraken kan de samenwerking versterken, kan het proces aanjagen of juist lokaal op de agenda zetten.