Evaluatie Woningwet

In 2015 is de Woningwet herzien. De herziene Woningwet is recent geëvalueerd op de doeltreffendheid en effecten van de genomen maatregelen. Daarvoor is de toekomstbestendigheid van de wet gezet tegenover de opgaven die we voor corporaties verwachten en zijn het functioneren van het extern toezicht en de inrichting van de saneringsfunctie onder de loep genomen. De evaluatie wees uit dat de hoofddoelen van de wet bereikt worden en dat stelselwijzigingen niet nodig zijn. Wel is gebleken dat de werking en toekomstbestendigheid verbeterd kunnen worden. Aanpassingen worden niet alleen in de Woningwet, maar ook in het onderliggende Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) voorgesteld. 

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens.

Voorstel tot wijziging van de Woningwet

Corporaties spelen een belangrijke rol bij het aanbieden van deze betaalbare woningen en het zorgen voor prettig, leefbare wijken. Het voorstel tot wijziging van de Woningwet heeft daarom als doel de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Woningwet te verbeteren en besteedt zowel aandacht aan de werkzaamheden van corporaties, als het toezicht daarop. Aan corporaties wordt meer ruimte geboden voor lokaal maatwerk, de toezichthouder krijgt meer ruimte voor risicogericht toezicht en de administratieve lasten voor corporaties worden zoveel mogelijk verlicht. Dit gebeurt door detailregelgeving te schrappen en dubbele waarborgen weg te nemen, bijvoorbeeld door corporaties, gemeenten en huurders meer vrijheid te geven om het proces van prestatieafspraken in te richten op een manier die aansluit bij de lokale context. Verder worden regels zoveel mogelijk vereenvoudigd en verduidelijkt. Samengenomen zorgen deze wijzigingen ervoor dat de wettelijke uitgangspunten en de lokale context meer leidend worden.

Beleidsregels Autoriteit Woningcorporaties

Omdat het wetsvoorstel meer risicogericht toezicht toestaat is de Autoriteit woningcorporaties (Aw) daarnaast gestart met het opstellen van beleidsregels, waarin zij duidelijkheid biedt over het te hanteren beoordelings- en toetsingskader.

Informatietraject

Verder wordt de beweging naar meer op principes ingerichte regelgeving, lokaal maatwerk en een goede lokale samenwerking ondersteund met een omvangrijk informatietraject, waarin met partijen uit de sector wordt gewerkt aan een goede informatievoorziening en communicatie, onder andere van de ruimte die de Woningwet biedt. Bovendien wordt ingespeeld op de praktijkontwikkeling.