Autoriteit Woningcorporaties (Aw)

De Autoriteit woningcorporaties houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer. Zij functioneert onafhankelijk ten opzichte van de sector en van de politiek. De Woningwet bevat extra waarborgen voor de onafhankelijkheid van het toezicht. Zo kan de minister van BZK geen aanwijzingen geven over toezichtbeoordelingen door de Autoriteit. Rapporten van de Autoriteit worden openbaar en door de minister van BZK direct en in ongewijzigde vorm naar de Tweede Kamer gestuurd. De Autoriteit kan zelfstandig ingrijpen bij woningcorporaties.

De Autoriteit woningcorporaties beoordeelt het beleid en beheer van de woningcorporatie en van haar dochtermaatschappijen risicogericht. Het toezicht ziet onder meer op de volgende onderwerpen: 

  • rechtmatigheid van het handelen en nalaten
  • governance en integriteit van beleid en beheer
  • behoud van financiële continuïteit
  • bescherming van maatschappelijk bestemd vermogen
  • solvabiliteit en liquiditeit van corporaties
  • kwaliteit van risicomanagement, beheer, aansturing en verantwoording
  • staatssteun

Toezicht op dochtermaatschappijen

Dochtermaatschappijen van woningcorporaties vallen onder het directe toezicht van de Autoriteit woningcorporaties, als een woningcorporatie minstens de helft van de aandelen van een dochtermaatschappij bezit. Op deze ondernemingen kunnen dezelfde sancties van toepassing zijn als op de woningcorporatie. 

Verscherpt toezicht op woningcorporaties

Woningcorporaties met een verhoogd risico staan onder verscherpt toezicht van de Autoriteit woningcorporaties. Bij verscherpt toezicht is er sprake van het opleggen van de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan. Op de website van de Autoriteit woningcorporaties vindt u meer informatie over verscherpt toezicht plus een overzicht van woningcorporaties die onder verscherpt toezicht staan.

Meer informatie over extern toezicht

Meer informatie over extern toezicht is te vinden op de website van de Autoriteit woningcorporaties.

Relevante regelgeving