Goed verhuurderschap

Gelijke kansen op een woning voor iedereen, zonder te kijken naar afkomst. Ook eerlijke huurprijzen, goed contact met de huurders en tijdig onderhoud van de woonruimte is van essentieel belang bij goed verhuurderschap.

Het plan van aanpak om goed verhuurderschap te stimuleren, is op 9 november 2018 na overleg met betrokken partijen in een kamerbrief gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Goed verhuurderschap is een van de thema’s in de Nationale Woonagenda. Om excessen tegen te gaan, zijn er afspraken gemaakt over:

  • discriminatie op de woningmarkt;
  • huisjesmelkerij;
  • onterecht berekende bemiddelingskosten;
  • de rol van de huurder.

De afspraken worden door de partijen gezamenlijk uitgevoerd. Zowel huurders, verhuurders, gemeenten als makelaars en bemiddelaars doen mee in deze aanpak. Op 12 december 2019 is een kamerbrief gepresenteerd aan de Tweede Kamer, met een voortgangsoverzicht over alle maatregelen in het kader van goed verhuurderschap.

Pilots en resultaten

Om tot een goede handhaving te komen, lopen sinds begin 2019 vijf pilots in onder andere Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Begin 2020 zijn hier nog drie pilots bijgekomen. Op basis van de pilotresultaten wordt uitgezocht of een aanpassing van de wet- of regelgeving nodig is. Bovendien worden 'best practices' onderling en met andere gemeenten gedeeld.

Ondertussen zijn de eerste resultaten van de aanpak zichtbaar. Zo kondigde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in februari 2019 aan onterechte bemiddelingskosten aan te pakken. Verder is de campagne ‘Wegwijs met je huurprijs’ voor studenten verlengd en de toegankelijkheid van de Huurcommissie verhoogd. 

Toch blijkt dat, in tegenstelling tot andere afspraken, de acties op het gebied van discriminatie op de huurmarkt nog niet succesvol genoeg zijn. Hier wordt door de minister in samenwerking met de verantwoordelijke partijen aan gewerkt.