Autoriteit woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties houdt integraal toezicht op alle woningcorporaties. De autoriteit valt onder ministeriële verantwoordelijkheid en is ondergebracht bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport.

Onafhankelijke Autoriteit

De Autoriteit functioneert onafhankelijk ten opzichte van de sector en van de politiek en bevordert de gewenste professionalisering van het toezicht. De wet heeft extra waarborgen opgenomen voor de onafhankelijkheid van het toezicht. Zo kan de minister van BZK geen aanwijzingen geven over toezichtbeoordelingen door de Autoriteit. Rapporten van de Autoriteit worden openbaar en door de minister van BZK direct en in ongewijzigde vorm naar de Tweede Kamer gestuurd. De Autoriteit kan zelfstandig ingrijpen bij woningcorporaties. 

Onderwerpen Autoriteit woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties beoordeelt het beleid en beheer van de woningcorporatie en van haar dochtermaatschappijen risicogericht. Daarbij richt het toezicht zich op de volgende onderwerpen: 

  • rechtmatigheid van het handelen en nalaten
  • governance en integriteit van beleid en beheer
  • behoud van financiële continuïteit
  • bescherming van maatschappelijk bestemd vermogen
  • solvabiliteit en liquiditeit van corporaties
  • kwaliteit van risicomanagement, beheer, aansturing en verantwoording
  • staatssteun