Herstel van recht op huurtoeslag

Huurders die ooit hun huurtoeslag verloren omdat ze eenmalig te veel inkomen of vermogen hadden, hebben mogelijk recht op herstel van de toeslag. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State die leidt tot een nieuwe uitleg van de wet.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet iemand aan meerdere voorwaarden voldoen. Die hangen samen met de hoogte van de huur, het inkomen en vermogen, de leeftijd en of het om een zelfstandige woonruimte gaat. Als de huur in de bestaande woning boven de huurgrens uitgroeit en als voorafgaand aan die overschrijding huurtoeslag is toegekend is er een verworven recht. Wie een te hoog inkomen of vermogen had, verloor dat recht en kwam niet meer voor huurtoeslag in aanmerking als het inkomen of vermogen daar aanleiding toe gaf.

Nieuwe situatie

Sinds 24 juli 2019 is er een nieuwe situatie. Toen deed de Raad van State uitspraak met een andere interpretatie van de wet. De Belastingdienst/Toeslagen voert die nieuwe uitleg van de wet  per die datum uit. Huurders die een verworven recht op huurtoeslag hebben vanwege huurgrensoverschrijding en een inkomens- en/of vermogensstijging hebben gehad en vervolgens weer een daling kunnen als gevolg van de uitspraak weer een aanspraak op huurtoeslag doen. Zij moeten nog wel aan de overige voorwaarden voldoen.

Dit betekent dat over het jaar 2019 weer huurtoeslag kan worden aangevraagd door aanvragers die door de gewijzigde interpretatie van de wet hier recht op hebben. Een aanvraag om een tegemoetkoming voor het berekeningsjaar 2019 kan tot 1 september 2020 via www.toeslagen.nl worden ingediend. Met betrekking tot eerdere jaren beziet de belastingdienst nog hoe in situaties waarin het verworven recht niet is herleeft alsnog de interpretaties vanuit de uitspraak van de Raad van State kan worden gevolgd. Aan de Kamer is toegezegd hier uiterlijk in mei duidelijkheid over te geven.