Statuten

Bij de oprichting van een woningcorporatie (een vereniging of stichting) vormen de statuten de belangrijkste stukken. Zij vormen als het ware de grondwet van de woningcorporatie.

In de statuten van een woningcorporatie is onder meer opgenomen dat de werkzaamheden van de woningcorporatie overeenkomstig artikel 45 van de Woningwet dienen te zijn en dat de woningcorporatie daarbuiten geen werkzaamheden verricht.

Wijzigen en verbindingen

Indien een woningcorporatie of een verbonden onderneming van een woningcorporatie wenst te wijzigen, dan is daarvoor voorafgaande goedkeuring nodig van de Autoriteit woningcorporaties. Als een verbinding van een woningcorporatie de rechtsvorm heeft van een N.V. of een B.V. dan gelden op grond van de Woningwet specifieke voorschriften ten aanzien van de statuten van die verbonden onderneming. Voor verbindingen van woningcorporaties geldt tevens dat deze naar rato van het deel van de aandelen dat de woningcorporatie in de verbinding houdt, werkzaam is op het gebied van de volkshuisvesting.

Wijziging statuten

Het is mogelijk dat gedurende het bestaan van de woningcorporatie blijkt dat de statuten van de woningcorporatie zelf, of die van een met haar verbonden onderneming aanpassing behoeven. Het is verplicht om vooraf goedkeuring voor een statutenwijziging vragen bij de Autoriteit woningcorporaties.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: