Voorafgaande goedkeuring Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen (RvC) moet bepaalde bestuursbesluiten vooraf goedkeuren. Als een corporatie een vereniging is, wordt ook de algemene ledenvergadering in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze besluiten. De RvC kan deze adviezen gemotiveerd naast zich neer leggen.

Goedkeuring RvC

Bestuursbesluiten waarvoor goedkeuring van de RvC vereist is zijn onder meer:

  • voornemens tot investeringen van meer dan 3 miljoen euro;
  • vervreemdingen met een waarde van meer dan tien miljoen euro;
  • wijziging van statuten of het vervreemden van onroerende zaken;
  • besluiten over onder meer het regulier onderhoud;
  • besluiten tot verkoop van woningen aan natuurlijke personen.

Verder moeten alle besluiten waarvoor het bestuur van de woningcorporatie de goedkeuring van de minister nodig heeft, eerst worden goedgekeurd door de RvC.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: