Gemeenten

Een woonvisie is een beleidsdocument van een gemeente waarin het beleid op het gebied van de hele woningmarkt of een deel daarvan is uitgewerkt. Andere in de praktijk gebruikte termen zijn woonagenda, volkshuisvestingsbeleid, woonplan, nota wonen of woonstrategie.

Een woonvisie hoeft niet uitsluitend gericht te zijn op de sociale huursector, maar zou ook de verwachtingen voor marktpartijen in de huursector of de koopsector kunnen benoemen. De woonvisie speelt in op de woningmarkt en (volkshuisvestelijke) vraagstukken die veelal op langere termijn spelen, zoals het bewerkstelligen van een evenwichtige woningmark en het waarborgen dat verschillende doelgroepen aan een passende woning kunnen komen. In de woonvisie wordt vaak de samenhang gevonden met aanpalende beleidsterreinen als onderwijs, zorg en welzijn.

Opstellen

Het opstellen van een woonvisie door de gemeente is van belang omdat corporaties naar redelijkheid een bijdrage moeten leveren aan de uitvoering ervan. Door corporaties en huurdersorganisaties al te betrekken bij het opstellen van de woonvisie, wordt een goede basis voor de prestatieafspraken gelegd. Partijen raken bekend met elkaars opvattingen en belangen. Daarnaast kan inbreng van overige belanghebbenden bij de woonvisie nuttig zijn. Afhankelijk van de gekozen reikwijdte van de woonvisie zijn bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, marktpartijen en overheden (zoals Politie en Waterschap) als belanghebbenden denkbaar.

Bekendmaking en activiteitenoverzicht

Als de gemeente haar woonvisie aan de corporatie bekend heeft gemaakt, is de corporatie verplicht om hieraan naar redelijkheid bij te dragen. In dat geval maakt de corporatie in het activiteitenoverzicht, dat wordt afgestemd met de eigen huurdersorganisatie, duidelijk wat haar bijdrage is aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid. Tegelijkertijd met het indienen van het activiteitenoverzicht, nodigt de corporatie de gemeente en huurdersorganisatie uit voor het maken van prestatieafspraken.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is aan de orde betreft dit onderdeel:

Let op: in het kader van de evaluatie van de Woningwet zullen er in 2021 mogelijk een aantal zaken veranderen rondom prestatieafspraken. Tot die tijd geldt de huidige regelgeving.