Huurdersorganisaties

Huurdersorganisaties zijn een belangrijk onderdeel van de lokale driehoek. Net als gemeenten en corporaties hebben zij een formele positie in het samenwerkingsproces om te komen tot prestatieafspraken.

De definitie van een huurdersorganisatie is dezelfde als die in de Wet op het overleg huurders verhuurder. Indien er geen overkoepelende huurdersorganisatie is, hebben bewonerscommissies deze positie. In de praktijk kan dit betekenen dat een afvaardiging van bewonerscommissies deelneemt in het proces om te komen tot prestatieafspraken.

Recht op informatie

De huurdersorganisaties hebben net als gemeenten het recht om informatie bij de corporatie op te vragen die zij nodig vinden voor het maken van prestatieafspraken. Ook zij krijgen bepaalde informatie proactief toegestuurd, zoals verantwoordingsinformatie (dVi) en prospectieve informatie (dPi) en een indicatie van de bestedingsruimte (IBW). Zij hebben daarmee een gelijkwaardige informatiepositie ten opzichte van gemeenten.

Samenwerkingsproces

Naast het maken van prestatieafspraken hebben huurders een actieve rol bij het opstellen van het activiteitenoverzicht en bij het overleg over het maken van afspraken. De huurdersorganisatie mag op een aantal activiteiten van de corporatie vooraf een zienswijze geven. Bij fusies (zonder acute financiƫle noodzaak) en het aangaan van verbindingen hebben huurdersorganisaties instemmingsrecht. Daarnaast mogen huurders ten minste een derde van de commissarissen van de RvC voordragen (maar nooit zoveel dat de huurderscommissarissen een meerderheid vormen) en kunnen huurdersvertegenwoordigers, gemeente en het bestuur van de corporatie een huurdersraadpleging houden. De Woningwet biedt huurdersorganisaties de ruimte om vanaf het begin van het samenwerkingsproces het huurdersgeluid naar voren te brengen. Dit vraagt uiteraard ook het nodige van huurdersorganisaties zelf. Meer informatie hierover leest u in de handreiking prestatieafspraken.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is aan de orde betreft dit onderdeel:

Let op: in het kader van de evaluatie van de Woningwet zullen er in 2021 mogelijk een aantal zaken veranderen rondom prestatieafspraken. Tot die tijd geldt de huidige regelgeving.