Veelgestelde vragen stikstof

Op deze pagina geven we antwoord op veelgestelde vragen rondom stikstof, de aanvraag van vergunningen en woningbouw. Alle informatie over de PAS (Programma Aanpak Stikstof) is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Wat is stikstof?

Stikstof is een kleurloos gas dat wordt uitgestoten bij verschillende activiteiten, zoals bij de landbouw en het verkeer. Stikstof kent naast de stikstof die wij inademen twee andere belangrijke verschijningsvormen – ammoniak en stikstofoxide.

Waarom is stikstof slecht voor de natuur?

Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten. Te veel stikstof kan echter schadelijk zijn voor sommige planten en dieren. Denk daarbij aan planten die leven op voedselarme grond, zoals heide. Als deze planten verdwijnen, kan dat ook slecht zijn voor dieren die in dat gebied leven. Daarnaast leidt stikstof tot verzuring van de bodem.

Waar komt stikstof vandaan?

Stikstof wordt op veel verschillende plekken uitgestoten. Ook huishoudens produceren stikstof, bijvoorbeeld wanneer ze de open haard aanzetten of vuurwerk afsteken. De belangrijkste oorzaken van stikstof in Nederland zijn de landbouw, de infrastructuur en stikstof uit het buitenland.

Hoeveel draagt de woningbouw bij aan de stikstofproblematiek?

De bijdrage van de woningbouw aan de stikstofproblematiek is gering. Het grootste deel van de uitstoot wordt gerealiseerd in de bouwfase en door het autoverkeer dat naar de nieuwe woningen toe gaat.

Kan mijn project weer doorgaan?

Het is onder andere afhankelijk van de ligging van het project, de staat van het Natura 2000-gebied en de omvang van het project of dit project weer doorgang kan vinden. Een belangrijke eerste stap is het berekenen van de stikstofdepositie. Dit kan gedaan worden met behulp van de AERIUS Calculator.

Het uiteindelijk besluit over de vergunningverlening wordt genomen door het bevoegd gezag.

Meer informatie vind je in de beslisboom.

Hoe weet ik of ik een natuurvergunning moet aanvragen?

Wanneer het niet is uitgesloten dat jouw project leidt tot (significant) negatieve effecten voor een Natura 2000-gebied moet een natuurvergunning worden aangevraagd. Het risico op effecten door de stikstofdepositie van jouw project kunnen worden weggenomen door bijvoorbeeld te salderen.

Het uiteindelijk besluit over de vergunningverlening wordt genomen door het bevoegd gezag.

Meer informatie vind je in de beslisboom.

Hoe weet ik dat een natuurvergunning niet nodig is?

Met de AERIUS Calculator is het weer mogelijk om de stikstofdepositie te berekenen. Als op geen enkel natura 2000-gebied de bijdrage hoger is dan 0,00 dan is er geen toestemming benodigd op het gebied van stikstof in kader van de Wet Natuurbescherming.

Wanneer een project niet leidt tot een toename van stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden of wanneer de conclusie van een ecologische voortoets is dat significante effecten zijn uitgesloten, is een natuurvergunning niet nodig.

Meer informatie vind je in de beslisboom.

Wat kan ik doen als er toch een depositie is?

Als er toch sprake is van stikstofdepositie dat leidt tot mogelijke negatieve effecten kan gekeken worden of er mogelijkheden zijn om door middel van intern of extern salderen deze effecten weg te nemen. Mocht er na salderen nog steeds depositie zijn, kan gekeken worden of een ADC-procedure uitkomst biedt.

Meer informatie vind je in de beslisboom.

Klopt het dat onherroepelijke vergunningen ook kunnen worden ingetrokken?

Er is nu een zaak aangespannen tegen een vergunning die al onherroepelijk is. Het is nog niet duidelijk hoe de Raad van State daarover zal oordelen.

Wanneer kan de stikstofruimte van de snelheidsverlaging gebruikt worden voor woningbouw?

Om de stikstofruimte van de snelheidsverlaging te kunnen gebruiken moeten er twee dingen gedaan worden. Ten eerste moet er een systeem gemaakt worden om de beschikbare en gebruikte ruimte te registreren, zodat er niet meer stikstofruimte gebruikt kan worden dan er is. Ten tweede, moet de snelheidsverlaging zijn doorgevoerd op de weg. Hiervoor wordt een Spoedwet gemaakt en aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Het streven is om dit zo snel mogelijk gereed te hebben.

Wat is er met de maatregelen van 13 november geregeld?

Kan ik hulp krijgen?

Voor gemeenten is het mogelijk om het Expertteam Woningbouw te vragen om ondersteuning. Het expertteam helpt gemeenten bij vraagstukken rondom woningbouwprojecten, waaronder stikstof.

Ik heb een andere vraag, waar kan ik meer informatie vinden?

Op de website van de Rijksoverheid en de website van Bij12 worden meer vragen beantwoord.