Partijen koopketen samen voor duurzaamheid: “Vraag is straks niet óf, maar hoe je verduurzaamt”

Zeventien partijen uit de (koop)huizenbranche ondertekenden in december 2020 het Convenant Verduurzaming Koopketen. Hierin spreken zij af om huizenkopers op verschillende momenten in het koopproces te wijzen op de mogelijkheden om hun (toekomstige) huis te verduurzamen. Maaike Vermeer, beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), stond als projectleider aan de wieg van het convenant.

In het klimaatakkoord zijn vorig jaar afspraken gemaakt over de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Nederland. Onderdeel van de afspraken is dat alle partijen in de koopketen in een zo vroeg mogelijk stadium verduurzaming stimuleren. Vermeer: “Elke partij zou natuurlijk zelf invulling kunnen geven aan die afspraak, maar als BZK zagen wij de toegevoegde waarde om dit met de gehele keten op te pakken. Zodat de koper door het hele koopproces geholpen wordt en dat voor iedereen duidelijk is dat alle partijen dit als prioriteit zien. Daarom hebben wij als BZK het initiatief genomen voor het sluiten van een convenant.”

Brede aandacht voor duurzaamheid

De afspraken uit het convenant zorgen dat de consument bij elke stap naar een koopwoning op een laagdrempelige manier eenduidige informatie krijgt over het verduurzamen van de nieuwe woning. Daarmee worden kopers gestimuleerd om ook daadwerkelijk maatregelen te nemen. “De makelaar, de taxateur, de financier: alle partijen waar je langskomt als je een huis koopt vertellen je straks vanuit hun expertise over verduurzaming. Het idee is dat zij dat allemaal op hun eigen manier doen, maar dat de adviezen op elkaar aansluiten. Daar zijn hele concrete afspraken over gemaakt.”

Maaike Vermeer
Maaike Vermeer

“Zo wordt er gewerkt aan een betere integratie van verduurzaming in de hypotheekadviessoftware”, legt Vermeer uit, “zodat het voor hypotheekadviseurs vanzelfsprekend wordt om klanten in een gesprek hierop te wijzen. Ook zullen de ketenpartijen de samenwerking met energie-adviseurs versterken, zodat zij hun klanten eenvoudiger kunnen doorverwijzen bij vragen over verduurzaming.”

Aanscherping door beroeps- en brancheorganisaties

Opvallend genoeg waren de eerste gesprekken over het convenant met individuele professionals. De branche- en belangenorganisaties werden pas later in het proces betrokken. “In de eerste fase hebben we individuele professionals uit de koopketen uitgenodigd om met ons mee te denken over de inhoud van het convenant. Zij vertelden ons welke problemen zij ondervinden bij het onder de aandacht brengen van duurzaamheid bij klanten, en wat zij precies nodig hebben om dit beter te doen. Dit leidde tot een groslijst aan mogelijke maatregelen. Vervolgens scherpten we de lijst aan met de beroeps- en brancheorganisaties. Dat maakte het proces langer en ook wel spannend door de keuzes die gemaakt moesten worden. Maar het heeft uiteindelijk geleid tot een goed en breed gedragen resultaat. We hebben daarom de verwachting dat de afspraken goed aansluiten bij de praktijk van de professionals die het convenant uiteindelijk gaan gebruiken richting hun klanten.”

"De opgestarte samenwerking biedt mogelijkheden om toekomstige uitdagingen op het gebied van duurzaamheid ook met deze groep op te pakken."

Samen aan de slag met de uitvoering

Nu BZK een voorzet heeft gedaan met het initiëren van dit convenant, is het aan de ondertekenaars om de verdere uitwerking op te pakken. Vermeer: “Voor de uitvoering van de plannen hebben de betrokken partijen meerdere werkgroepen opgericht. Uiteraard blijven wij betrokken. BZK is namelijk ook een van de ondertekenaars en zorgt voor de ontwikkeling van een platform waarop partijen informatie over onder andere energiebesparing en verduurzamingsmogelijkheden kunnen vinden. Ook komen alle ondertekenaars het komende jaar nog meerdere keren bij elkaar voor een monitoringsoverleg. We bespreken dan hoe het gaat met de uitvoering van de plannen en of we nog op schema liggen, maar ook of de bedachte maatregelen het gewenste resultaat opleveren. De opgestarte samenwerking biedt mogelijkheden om toekomstige uitdagingen op het gebied van duurzaamheid ook met deze groep op te pakken.”

Professionals in de koopketen gaan zeker het komende jaar iets van de nieuwe afspraken merken. Vermeer: “Alle partijen gaan hun achterban helpen in de zoektocht naar de juiste informatie. Het idee daarbij is om de individuele professionals het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van tools om gemakkelijk duurzaamheidsadvies te kunnen geven. Uiteindelijk moeten alle professionals natuurlijk zelf ook aan de slag, maar op basis van de gesprekken met professionals verwachten we een grote bereidheid.”

Bijdragen aan klimaatdoelen

Zelf heeft Vermeer goede hoop dat deze aanpak tot resultaat leidt. “Jaarlijks worden bijna 200.000 woningen verkocht; door het koopproces te gebruiken als moment voor verduurzaming, leveren we een grote bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelen. Een transitiemoment, zoals een verhuizing of verbouwing, is een logisch moment voor veel mensen om over verduurzaming na te denken. Door dit bespreekbaar te maken en mensen telkens op de mogelijkheden te wijzen, hoop ik dat het binnen enkele jaren normaal is dat bij het kopen van een huis niet de vraag is óf je gaat verduurzamen, maar wanneer en hoe.”