Op grond van de Woningwet moeten toegelaten instellingen (corporaties) vanaf 2016 voor de jaarrekening hun vastgoed in exploitatie waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Om de kosten voor taxaties die in dit kader gebruikelijk zijn te drukken, is een Handboek Marktwaardering opgesteld. Dit handboek is opgenomen als bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) en is een uitwerking van de Woningwet (artikel 35 lid 2) en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) (artikel 31). 

Woningwet

De Woningwet bepaalt dat de marktwaarde op basis van de contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen moet worden berekend (de DCF-methode). Voor de waardering kunnen corporaties kiezen uit een basisversie (waardering volgens het handboek met de daarin beschreven normbedragen) en een volledige versie (waardering met een afwijkingsmogelijkheid van de normbedragen op benoemde vrijheidsgraden en ondersteuning van een externe taxateur).

Jaarlijkse actualisatie Handboek Marktwaardering

Om ervoor te zorgen dat het waarderingshandboek blijft leiden tot een waardering van de marktwaarde, wordt het handboek jaarlijks geactualiseerd en periodiek gevalideerd. Voor de begeleiding van de jaarlijkse actualisatie en periodieke validatie heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een breed samengestelde klankbordcommissie geformeerd. Die bestaat uit de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Aedes en vertegenwoordigers van corporaties, taxateurs en accountants. De meest actuele versie van het handboek vervangt Bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

Hoort bij