Ondersteuning nieuwe woonvormen senioren van start

Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende decennia sterk toe. Dat heeft gevolgen voor onder meer de zorgvraag en huisvesting. Recent gingen een aantal initiatieven van start om deze gevolgen tegen te gaan.  

 “Ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen en dat stimuleren wij vanuit de overheid”, aldus Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet (ministerie van BZK), onlangs bij de bestuurlijke netwerkdag van de G40 in Breda. Samen met Marleen Damen (wethouder Welzijn van Leiden) gaf hij namens 24 deelnemende gemeenten het startschot voor het innovatieprogramma Inclusieve Wijk/Langer Thuis van de G40 en Platform 31. “Tegelijkertijd zien we dat de huisvesting niet altijd bestendig is gedurende de gehele levensloop, terwijl een veilige omgeving met de juiste zorg juist heel belangrijk is.”

©Bart Hoogveld

Voorbeelden levensloopbestendig wonen

Daarom zetten de ministeries van BZK en VWS zich in voor levensloopbestendige woningen en woonwijken, waar je ook met 90 jaar nog prettig en veilig woont. Er zijn er al veel goede zoals ParkEntree in Schiedam, een buurt voor actieve senioren met 25 koopbungalows, 56 koopappartementen en 10 huurwoningen met een gezamenlijke lounge, keuken en terras. In Den Bosch hebben 20 ouderen in de wijk Oosterburen 11 koop- en 3 huurappartementen laten bouwen met gemeen­schappelijke voorzieningen. De leden van de woongemeenschap wonen zelfstandig, maar ondernemen ook gezamenlijk activiteiten en helpen elkaar.

Deze voorbeelden verdienen navolging, waarbij samenwerking tussen marktpartijen, corporaties, zorgaanbieders, burgerinitiatieven en gemeenten cruciaal is voor een succesvol project. “Wij zijn dan ook heel blij dat partijen de handen ineenslaan en dat de G40 is gestart met het levensloopbestendig maken van 24 wijken.” De ouderen in de 24 wijken zullen merken dat hun wijk geschikter en toegankelijker wordt. De g40 richten zich daarbij overigens niet alleen op ouderen, maar ook op andere mensen met een zorgvraag. De opgedane kennis wordt via Platform 31 gedeeld met alle gemeenten in Nederland, maar ook via deze site delen we informatie en goede praktijkvoorbeelden.

Taskforce Wonen en Zorg

Maar niet in iedere gemeente is de opgave in beeld gebracht en zijn afspraken gemaakt. De recent gestarte Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit vertegenwoordigers van de VNG, Aedes, Actiz en de ministeries van VWS en BZK. Samen gaan zij lokale partijen stimuleren om tot gezamenlijke prestatieafspraken te komen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. De komende maanden bereidt de Taskforce het plan van aanpak voor 2020 voor.

Van Kempen (BZK) en Damen (Leiden) in gesprek
Beeld: Bart Hoogveld

Ondersteuningsteam, stimuleringsregeling en kennisprogramma

BZK en VWS stimuleren de ontwikkeling voor nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen. Naast het kennisprogramma Inclusieve Wijk/Langer Thuis voert Platform 31 ook het programma Nieuwe Woonzorginitiatieven uit. Ieder jaar worden hiervoor 10 initiatieven geselecteerd en ondersteund, die als inspiratie kunnen dienen voor initiatieven elders in het land.

De RVO heeft sinds kort ook een Ondersteuningsteam Wonen en Zorg opgestart. Dit team kan gemeenten ondersteunen en adviseren met het in kaart brengen van lokale vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van vraag en aanbod, uitvoeren van een wijkaanpak of het aanpassen van de woningvoorraad aan de vergrijzing.

Daarnaast staat er een stimuleringsregeling open om nieuwe vormen te bevorderen. Deze regeling helpt nieuwe wooninitiatieven bij de financiering met een garantiestelling of lening. Als laatste ondersteunen BZK en VWS het traject Who Cares van de Rijksbouwmeester. Hieruit zijn meer dan 180 ontwerpen voortgekomen, 4 gemeenten zegden toe het prijswinnende ontwerp te realiseren.