Woondeals als startpunt van regionale samenwerking

Naast de Nationale woonagenda heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de afgelopen maanden ook intensief overlegd met voornamelijk medeoverheden in een aantal stedelijke regio’s die kampen met grote woningtekorten. Het betreft de stad Groningen, de regio Eindhoven, de regio Utrecht en de zuidelijke Randstad (waaronder Rotterdam en Den Haag). Op 9 januari 2019 werd de eerste woondeal getekend met de stad Groningen.

©Hollandse Hoogte

De kern van de zogenoemde regiogesprekken was de gewenste versnelling van de woningbouw in deze regio’s. Maar omdat de partijen breed erkennen dat meer en sneller bouwen pas op de langere termijn de krapte op de woningmarkt kan terugdringen, werd ook gesproken over de aanpak van excessen die het gevolg zijn van de krapte op de woningmarkt.

Uit deze regiogesprekken zijn al een aantal concrete resultaten voortgekomen, zoals afspraken over de bereikbaarheid van cruciale bouwlocaties. Deze zijn in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat vastgelegd tijdens de Bestuurlijke Overleggen MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

Voornemens

Het voornemen is om met deze stedelijke regio’s in de eerste maanden van 2019 tot woondeals te komen. Onderdeel van de woondeals zijn afspraken over de aanpak van knelpunten bij de versnelling van de woningbouw, inclusief een aantal concrete versnellingslocaties die substantieel bijdragen aan de regionale bouwopgave. Ook bevatten de woondeals afspraken over de regionale behoefte aan plancapaciteit en over acties gericht op de aanpak van de gevolgen van de krapte, zoals verbeterde handhaving.

Woondeal Eindhoven

Startpunt

Deze woondeals zijn geen eindstation, maar een startpunt van een langdurige samenwerking tussen Rijk en regionale partijen. Deze vormen het startpunt voor een langdurige samenwerking tussen het Rijk en regio rondom de uitdagingen die gepaard gaan met duurzame verstedelijking. De focus ligt daarbij nu op de krappe woningmarkt, omdat daar de meeste urgentie zit. Dit is ook met het oog op flexwonen en studentenhuisvesting. 

De bedoeling is om in de verdere uitwerking de inhoud te verbreden en meer partijen in de regio te betrekken. Immers vergt het oplossen van knelpunten de inzet en van alle partijen die betrokken zijn bij wonen en bouwen in deze regio’s.