Woningmarktregio Amersfoort bouwt voor 2030 23.000 woningen

Om het woningtekort in de regio Amersfoort weg te werken, hebben negen regiogemeenten, twee provincies, acht woningcorporaties en het Rijk met elkaar een woondeal gesloten als addendum bij de woondeal voor de regio Utrecht.

Dit is het startpunt van een langjarige samenwerking, met als resultaat dat er voor het einde van 2030 23.000 woningen worden bijgebouwd in leefbare, bereikbare en duurzame buurten en wijken. Met de overeenkomst dat nu ook de regio Amersfoort als addendum van woondeal Utrecht is opgenomen, is uitvoering gegeven aan de wens van de Tweede Kamer.

Betaalbare woningen nodig

In de regio Amersfoort loopt het tekort aan betaalbare woningen fors op. Voor de zeven Utrechtse gemeenten van de regio Amersfoort zijn er voor het einde van 2030 17.500 woningen nodig en voor de twee Gelderse gemeenten 5.500.

Ondertekening addendum regio Amersfoort (woondeal Utrecht)
SG Maarten Schurink ondertekent het addendum. Bron: BZK

Intensiever samenwerken

De overeenkomst betekent dat de gemeenten en provincies intensiever met elkaar en het Rijk kunnen samenwerken aan de bouw van betaalbare woningen. Ze betrekken daar marktpartijen en maatschappelijke organisaties bij. Verder draagt het akkoord bij aan de bereikbaarheid bij woningbouwprojecten: ook in de infrastructuur en mobiliteit zijn aanpassingen nodig als er meer mensen gaan wonen in een gebied. Ten slotte is er nadrukkelijk aandacht voor circulair bouwen, duurzaamheid en het behoud van een kwalitatief goede leefomgeving. Om de meerjarige samenwerking tussen alle partijen goed te kunnen organiseren en ze daadwerkelijk tot uitvoering te laten komen, draagt het Rijk op dit moment 350.000 euro bij.

Inwoners profiteren

De nieuwe woningen leveren meer kansen en keuzes op de woningmarkt op, zodat iedereen ongeacht de situatie kan wonen in de gemeente waar de voorkeur voor is. Er is daarbij extra aandacht voor de huisvesting van speciale groepen zoals voor mensen die vanuit een zorgsituatie een huis zoeken, voor (kwetsbare) ouderen en voor statushouders. Het akkoord draagt ook bij aan de leefbaarheid van nieuwe en bestaande wijken. Dit kan door ze duurzamer, groener of veiliger en toekomstbestendig te maken.

Ondertekening addendum regio Amersfoort (woondeal Utrecht)
Alle aanwezigen op de foto tijdens de ondertekening. Bron: BZK

Woningcorporaties werken aan ruim 10.000 woningen

Naast het Rijk, provincies en gemeenten komen er nog meer handtekeningen onder het addendum. De woningcorporaties tekenen mee, want zij nemen ongeveer de helft van de woningen voor hun rekening, waaronder woningen met een lage huurprijs. Verder verzorgen ze een deel van de middenhuur. De afspraken voor de regio Amersfoort is een uitbreiding op die van zestien Utrechtse gemeenten: samen de regio Utrecht/U16. Ook zij erkennen de woonopgave van de regio Amersfoort en tekenen daarom mee.