Huren

Er is veel vraag naar huurwoningen, vooral in het betaalbare segment. De wet- en regelgeving van de rijksoverheid is erop gericht om zo goed mogelijk in deze vraag te voorzien. En om provincies, gemeenten, woningcorporaties en investeerders in staat te stellen om hun rol in de huursector zo goed mogelijk te in te vullen. 

In dit deel vindt u onder meer informatie over:

  • De herziene Woningwet uit 2015. Deze wet biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting en beperkt de financiële risico’s. Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers maken zij prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. Een nieuwe Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de woningsector.
  • De Huisvestingswet 2014. Deze wet biedt gemeenten instrumenten om te sturen op de verdeling van de woonruimte en de samenstelling van de woningvoorraad.
  • De wet Doorstroming Huurmarkt 2015. Deze wet omvat regels over tijdelijke huurcontracten, huursomstijging woningcorporaties en inkomensafhankelijke huurverhoging.

Ook andere onderwerpen over huren komen aan bod, zoals informatie over algemene huurregelgeving. Denk aan de (maximale) huurprijs, het woningwaarderingsstelsel, woonservicekosten, onderhoud, huurbescherming en huurcontracten.