Uitdagingen op de woningmarkt nu en op de langere termijn aanpakken

De uitdagingen op de woningmarkt zijn breder dan alleen sneller en meer bouwen. De doelstelling voor de hele woningmarkt is te voorzien in betaalbare woningen voor iedereen, voor nu en in de toekomst. Dat betekent niet alleen prioriteit geven aan woningbouw, maar ook betere benutting van de bestaande woningvoorraad. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat vertegenwoordigers van bewoners, gemeenten en andere overheden, marktpartijen en woningcorporaties de handen ineen slaan. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) maakt hierover op landelijk niveau afspraken in de Nationale Woonagenda, die voor de zomer gereed zal zijn. Dit staat in een brief die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd. 

Plancapaciteit beschikbaar stellen

Het is belangrijk dat regio’s realistisch en tijdig anticiperen op de groei van de woningbehoefte door een planning te maken voor langere termijn. Met lokale overheden, corporaties, investeerders en bouwers in grote stedelijke regio’s is de minister in gesprek over tijdig beschikbaar stellen van voldoende passende plancapaciteit voor de woningbouw. Dat gebeurt in Groningen, Metropoolregio Amsterdam, regio Utrecht en Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

In de Staat van de Volkshuisvesting - die in het voorjaar verschijnt - rapporteert de minister over de beschikbare plancapaciteit en hoe deze zich verhoudt tot de woningbehoefte op regionaal niveau. De minister neemt daarin ook mee hoe regio’s met grondposities omgaan, om woningbouw te faciliteren en financiële risico’s te beheersen. 

De minister stelt dat realistisch en tijdig anticiperen op de groei van de woningbehoefte kansen biedt om woningbouw zorgvuldig in te vullen, in samenhang met andere maatschappelijke doelen en ruimtelijke belangen. Inclusief de benodigde infrastructuur. Daarom krijgt woningbouw in relatie tot andere ruimtelijke afwegingen en bereikbaarheid een steviger plek op de MIRT-agenda (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimtelijke ordening, Transport). 

Sociaal huurakkoord

Woonbond en Aedes hebben in 2015 een sociaal huurakkoord gesloten voor een periode van 3 jaar. In de regiogesprekken hebben partijen aangegeven dat zij opnieuw afspraken willen maken. Het gaat dan onder andere over de jaarlijkse maximale huurstijging, passend toewijzen, tijdelijke huurkorting en doorstroming op de woningmarkt. Om de betaalbaarheid in het gereguleerde segment te bewaken, is het de wens dat ook Vastgoedbelang en IVBN meepraten om tot een gedragen akkoord te komen. Mochten deze partijen niet tot afspraken komen, dan zal minister Ollongren in het kader van de Woonagenda zelf voorstellen doen.

Lokaal maatwerk voor middenhuur

In enkele steden is de vraag naar betaalbare huurwoningen in de vrije sector extra groot. Het gaat dan om huurwoningen in de prijsklasse van € 750 tot € 1000 (middenhuur). Hiervoor is op de korte termijn tijdelijk lokaal maatwerk nodig. In de Nationale Woonagenda wordt dit verder uitgewerkt.