Ontwikkelen

De rijksoverheid streeft naar een goede mix tussen koopwoningen, sociale huurwoningen, middenhuur en het duurdere huursegment. Vooral in stedelijke regio’s is er veel vraag naar nieuwe woningen. Ook in de toekomst. Daarom geeft het kabinet meer prioriteit aan woningbouw, met speciale aandacht voor betaalbare middenhuurwoningen. In dit deel leest u hoe lokale overheden, woningcorporaties, investeerders en bouwers meer woningen kunnen realiseren. En hoe de rijksoverheid daarbij faciliteert.

Bouwen versnellen

Woningbouw krijgt een steviger plaats op de MIRT-agenda (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimtelijke ordening, Transport). En er komt ruimte voor regionaal maatwerk. Een landelijk expertteam gaat regio’s helpen bouwplannen te versnellen. Ook wordt de reikwijdte van de Crisis- en herstelwet vergroot, zodat er sneller meer woningen kunnen komen. Naast nieuwe woningen, stimuleert het kabinet ook betere benutting van de bestaande woningvoorraad.

Inhoud

In dit deel leest u meer over woningbehoefte en plancapaciteit. Wat de rijksoverheid doet om de ontwikkeling van het middensegment te stimuleren. Hoeveel geld een corporatie binnen een gemeente extra kan inzetten voor nieuwbouw, verbetering van woningen en huurverlaging. Welke regels er zijn om leegstaande panden geschikt te maken voor bewoning.