Herintroductie full-versieverplichting voor woningen in krimpgebieden

Op grond van de Woningwet dienen toegelaten instellingen (corporaties) vanaf 2016 voor de jaarrekening hun vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Om de kosten voor taxaties welke in dit kader gebruikelijk zijn, te drukken, is een handboek modelmatig waarderen marktwaarde opgesteld. Om te borgen dat het waarderingshandboek blijft leiden tot een waardering van de marktwaarde, wordt het handboek jaarlijks gevalideerd en geactualiseerd. Voor de begeleiding van de jaarlijkse validatie en actualisatie is een breed samengestelde klankbordcommissie geformeerd bestaande uit BZK, Aw, WSW, Aedes en vertegenwoordigers van corporaties, taxateurs en accountants. Voor het handboek 2018 heeft deze klankbordgroep geoordeeld dat voor woningen in krimpgebieden in 2018 wederom helaas een full-verplichting moet worden ingevoerd.

Het verplichte gebruik van de full-versie voor woningen in krimpgebieden vloeit voort uit de uitgevoerde validatie van het handboek. Hierbij is gecontroleerd of de verkregen marktwaardes, door toepassing van de basisversie van het handboek, tot een aannemelijke marktwaarde voor alle corporaties in alle provincies en voor alle typen vastgoed leidde. Uit deze validatie is naar voren gekomen dat bij woningen in krimpgebieden slechts 50% van de portefeuilles zich binnen een bandbreedte van 10% bevindt ten opzichte van getaxeerde marktwaarden op portefeuilleniveau. Dit betekent dat de basisversie van het handboek niet betrouwbaar genoeg is vanuit accountantsperspectief voor de woningen in krimpgebieden. Uit nadere analyses op basis van deze validatie blijkt daarnaast dat het ingewikkeld is om voor deze gebieden structureel tot een passende waardering te komen in de basisversie. Daarbij kan ook de betrouwbaarheid van de oplossing op langere termijn niet worden gegarandeerd. Deze overwegingen hebben ertoe geleid dat de klankbordgroep marktwaardering heeft geoordeeld dat voor woningen in krimpgebieden in 2018 wederom een full-verplichting moet worden ingevoerd. Deze full-verplichting zal ditmaal van structurele aard zijn.

Op basis van de aangeleverde verantwoordingsinformatie van corporaties over 2017 betekent dit voor 8 corporaties met circa 19.000 woningen in krimpgebieden, dat zij dit jaar een definitieve overstap moeten maken van de basisversie naar de full-versie. Het ministerie heeft contact opgenomen met deze corporaties en hen een handreiking geboden bij de overstap naar de full-versie dit jaar. Vanwege de implicaties van de full-versie verplichting, is gekozen om betrokken partijen hierover voor publicatie van het handboek marktwaardering 2018 in te lichten, zodat zij tijdig voorbereiding kunnen treffen. 

Voor reguliere corporatiewoningen is geconstateerd dat de basisversie van het handboek wel structureel betrouwbaar is.

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog nadere vragen heeft of indien u op de hoogte wilt blijven van de actuele stand van zaken rondom het waarderingshandboek, kunt u uw bericht aan ons verzenden aan postbusmarktwaardering@minbzk.nl.