Resultaten Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil (SSKR) gepresenteerd

Vrijwillige stedelijke kavelruil is een nieuw middel voor gebiedsontwikkeling waarvoor een regeling zal worden opgenomen in de Aanvullingswet grondeigendom (en daarmee in de Omgevingswet). Vooruitlopend daarop hebben het ministerie van BZK en het Kadaster in de afgelopen 2,5 jaar samengewerkt in een stimuleringsprogramma om ervaring op te doen met de praktische toepassing ervan.

Resultaten SSKR

Op 11 april 2019 vond in Amersfoort het afrondend congres plaats van dit Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil (SSKR) en konden de deelnemers via diverse workshops kennisnemen van de resultaten. Daarnaast werd het jaarverslag van het programma verspreid.

Stedelijke kavelruil goed werkend instrument

Uit de verschillende praktijkpilots en de advisering door de klankbordgroep blijkt dat stedelijke kavelruil een instrument is dat goed werkt bij versnipperd eigendom, helpt om het gesprek tussen private en publieke partijen op gang te brengen en de mogelijkheden voor een gebied te verkennen.

Daarbij spelen niet alleen juridische en technische vaardigheden een rol, maar zijn ook cultuur en soft skills van belang. Nodig is dat de gemeente een duidelijke positie kiest en bepaalt welke rol zij wil of kan vervullen bij de gebiedsontwikkeling. Voor private partijen is onderlinge samenwerking en het zoeken naar gedeelde belangen wenselijk. In de samenwerking tussen alle partijen kan het verstandig zijn om een onafhankelijke derde partij in te schakelen.

SKKR afgerond

Het SSKR is nu als programma afgerond, maar de verdere ontwikkeling en toepassing van stedelijke kavelruil stopt daarmee niet. Het blijft gewenst om de praktijk te blijven volgen. Bijvoorbeeld in relatie tot de aanpak van stedelijke transformatie of ontwikkelingen in het grondbeleid.

Meer informatie SKKR

Meer weten? Op de website Stedelijke Kavelruil is onder meer het jaarverslag te downloaden.