Landelijk congres Flexwonen in Zwolle

Op woensdag 13 mei 2020 organiseren de provincie Overijssel, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk het congres Flexwonen.

De huidige woningmarkt voorziet volgens de organiserende partijen onvoldoende hulp voor de 'spoedzoeker': iemand die gebaat is bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan jongeren die uit huis willen, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, arbeidsmigranten, expats, mantelzorgers, net gescheiden mensen en starters op de woningmarkt.

In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar andere woonvormen en een flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Flexwoningen kunnen sneller worden toegevoegd en zijn daarmee ook een factor van belang in het bestrijden van de ergste woningnood.

Centrale vragen

Maar hoe bestrijd je de ergste woningnood? Hoe maak je als gemeente (groot of klein), provincie, woningcorporatie of private partij werk van flexwonen? Hoe doe je dat goed? En hoe doe je dat samen? Deze vragen staan centraal tijdens het congres en worden verder uitgewerkt door:

  • te laten zien welke oplossingen spoedzoekers nu benutten en wat dat voor hen betekent;
  • inzicht te geven in welk aanbod kan worden ingezet en hoe flexwoningen stedenbouwkundig kunnen worden ingepast;
  • praktijkvoorbeelden te delen: wat zijn de ervaringen van andere gemeenten, corporaties en private partijen?
  • te laten zien welke stimuleringsmaatregelen kunnen worden benut;
  • aandachtspunten te bespreken en samen oplossingen  te zoeken voor specifieke vraagstukken.

Animatie flexwonen

Onze samenleving wordt dynamischer.
En daarmee veranderen ook onze woonbehoeften.
Mensen verhuizen vaker, ook over landsgrenzen heen, ze hebben andere soorten relaties maar wonen ook vaak alleen en gaan flexibeler om met werk.
Deze dynamiek betekent dat de woonvraag van bijvoorbeeld studenten, jongeren, arbeidsmigranten, statushouders, mantelzorgers en gescheiden mensen onvoorspelbaar is.
Zij hebben soms plotseling en dan ook dringend woonruimte nodig.
De huidige woningmarkt speelt hier nog onvoldoende op in.
Dit kunnen we oplossen met flexwoningen. 
Dit zijn woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar, splitsbaar of aanpasbaar zijn.
Daarbij kan zowel de bewoning, de locatie, als de woning zelf een tijdelijk karakter hebben.
Met flexwonen kan een gemeente schommelingen in bevolkingsaantallen beter opvangen.
Bij een piek kunnen snel woningen bijgebouwd worden.
Bij verwachte krimp kunnen tijdelijke flexwoningen toekomstige leegstand voorkomen.
En door bijvoorbeeld jongeren en statushouders samen in huisvesting te voorzien, bestrijdt flexwonen eenzaamheid en bevordert het integratie.
Gemeenten hebben een sleutelrol.
Zij bepalen hoe hoog de nood is en wijzen geschikte locaties aan.
Daarna maken ze afspraken met de betrokken partijen over de uitvoering.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt samen met provincies een aanpak uit om projecten voor nieuwe flexwoningen te versnellen en versoepelt ook de regelgeving.
Gemeenten mogen bijvoorbeeld voor langere tijd afwijken van bestemmingsplannen.
Voor een goed functionerende woningmarkt is flexibiliteit nodig en biedt flexwonen een uitkomst.
Heb je goede ideeën voor een nieuw project of zoek je ondersteuning?
Neem dan contact op met je provincie of mail naar flexwonen@minbzk.nl.
En kijk voor meer informatie op woningmarktbeleid.nl.

Voor wie?

Het congres is voor iedereen die te maken heeft met (de doelgroepen van) flexwonen: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, corporaties, aanbieders van flexwoonconcepten (zoals aanbieders en bemiddelaars huisvesting, woningbeheerders, ontwikkelaars), werkgevers en uitzendorganisaties voor arbeidsmigranten, vertegenwoordigers van doelgroepen van flexwonen zoals zorgpartijen, studenten- en vluchtelingenorganisaties etc.

Programma en aanmelding

Nadere informatie over het programma voor deze dag volgt eind maart. Aanmelden kan (gratis) op deze website.