Tussenrapport studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen

Op 9 april heeft de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen haar tussenrapport 'Nederland heeft één overheid nodig' gepresenteerd. Deze studiegroep heeft aanbevelingen gedaan met als doel overheden in staat te stellen gezamenlijk grote maatschappelijke opgaven beter en met meer impact op te pakken.

Daarnaast doet de studiegroep concrete aanbevelingen voor drie casussen, waaronder de woningbouwproductie. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van het onderzoek van I&O Research en KAW naar de rolinvulling van gemeenten, provincies en het Rijk bij het realiseren van voldoende woningbouwlocaties.

Versnellen aanpak woningtekort

De kennis die dit onderzoek heeft opgeleverd wordt gebruikt in het kader van het versterken van de regie op de woningmarkt zoals benoemd in de brief aan de Tweede Kamer van 20 februari 2020. Ook zal in de Staat van De Woningmarkt (mei 2020) een bredere verkenning worden gepubliceerd over interbestuurlijke verhoudingen op de woningmarkt, waar dit onderzoek deel van uitmaakt.