Inspiratiemagazine over prestatieafspraken en leefbaarheid

Hoe kan goede samenwerking tussen lokale partijen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken? Deze vraag staat centraal in de derde editie van het magazine over prestatieafspraken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het magazine dient als inspiratiebron voor onder andere woningcorporaties, gemeenten en huurdersverenigingen die met elkaar prestatieafspraken willen maken. Zo wordt lokale samenwerking rondom leefbaarheid gestimuleerd.

In het magazine is veel aandacht voor goede voorbeelden uit de praktijk. In Rotterdam werkt Woningcorporatie Woonbron via wijkvisies en prestatieafspraken voor vitale wijken, samen met complexbeheerders, sociaal beheerders en een wijkconciërge. De regio Den Bosch zet in op gelijkwaardigheid tussen gesprekspartners bij het maken van afspraken, onder meer via samenwerkingen met huurdersverenigingen en zorg- en welzijnspartijen. Hierbij ligt de focus op kijken wat de buurt nodig heeft.

In Schiedam gaan de gemeente en woningcorporatie Woonplus wijken meer differentiëren door gevarieerder en gespreid te bouwen. Ook versterkt de corporatie de komende tijd haar signaleringsfunctie om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor bewoners in de wijk. De gemeente Hoorn kijkt juist specifiek naar de kwetsbaarheid van wijken. Hierover worden gesprekken met huurders gevoerd, zodat zij zelf kunnen bepalen in hoeverre zij bij kunnen dragen aan de leefbaarheid in de buurt. En in Enschede werken de gemeente en woningcorporatie Domijn aan de leefbaarheid in buurten door gezamenlijk met samenwerkingspartners te investeren in kansrijke thema's.

Samenwerken door prestatieafspraken

Prestatieafspraken zijn een doeltreffend middel om afspraken en samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersverenigingen concreet vast te leggen. Dit helpt bij het sturen op de langere termijn en om tussentijds te monitoren. De afspraken gaan niet enkel over aantallen, maar ze gaan ook over zaken als betaalbaarheid voor de doelgroep, huisvesting van specifieke groepen, leefbaarheid, huurbeleid, verkoop van woningen en kwaliteit en duurzaamheid. Ook kunnen bijvoorbeeld zorg- en welzijnspartijen betrokken worden bij de prestatieafspraken.

Het magazine over prestatieafspraken en leefbaarheid is het derde magazine met inspiratieverhalen over prestatieafspraken in een serie van vijf. Bekijk hier de eerdere edities van het magazine over prestatieafspraken: