Aangaan van verbindingen

Woningcorporaties mogen een verbinding aangaan met een rechtspersoon of vennootschap, als dit in het belang is van de volkshuisvesting. Een woningcorporatie die een verbinding wenst aan te gaan, heeft voorafgaande toestemming nodig van de Autoriteit woningcorporaties.

Deze zal onder andere beoordelen of:

  • de verbinding voldoet aan de voorschriften uit de Woningwet
  • de huurdersorganisatie heeft aangegeven in te stemmen met de verbinding
  • de statuten van de rechtspersoon of de akte van de vennootschap voldoen
  • de financiële continuïteit van zowel de woningcorporatie als de verbinding is gewaarborgd
  • de woningcorporatie geen ongeoorloofd vermogen verschaft aan de verbinding
  • de woningcorporatie niet voornemens is zich op enigerlei wijze garant te stellen voor de rechtspersoon of vennootschap.

Wenst een woningcorporatie een verbinding aan te gaan met een rechtspersoon die een N.V. of een B.V. is, dan gelden daarnaast enkele specifieke voorschriften zoals opgenomen in artikel 21, eerste lid, van de Woningwet.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: