Fusies

Als een woningcorporatie een fusie wil aangaan, dan zal de woningcorporatie daarvoor goedkeuring moeten krijgen van de Autoriteit woningcorporaties. Daarbij zal in ieder geval inzichtelijk moeten worden gemaakt wat de gevolgen zijn van de voorgenomen fusie voor de lokale volkshuisvesting in de gemeenten waar de nieuwe organisatie na de fusie voornemens is werkzaam te zijn.

Een voorwaarde voor het goedkeuren van een voorgenomen fusie, is dat de betrokken woningcorporatie(s) aannemelijk hebben gemaakt dat met de fusie het belang van de volkshuisvesting beter is gediend, dan wanneer de fusie niet tot stand zou komen. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat een van de fusiepartners over onvoldoende middelen of organisatiekracht beschikt om nog goed uitvoering te geven aan het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente.

Overleg

Over een voornemen tot fusie voert een woningcorporatie dan ook overleg met de relevante colleges van Burgemeester en Wethouders en met de betrokken huurdersorganisaties. De toezichthouder kan de zienswijze van de huurdersorganisatie bij een fusie alleen naast zich neerleggen als de corporatie niet naar redelijkheid kan bijdragen aan het volkshuisvestingsbeleid in de gemeente waar zij werkzaam is of in het geval van financiƫle noodzaak. Daarmee hebben huurdersorganisaties het instemmingsrecht.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp: