Pilots Goed verhuurderschap

We zoeken naar mogelijkheden voor aanscherping en de intensivering van handhaving door gemeenten. De aanpak Goed verhuurderschap is begin 2019 versterkt door met vijf steden pilots op het gebied van handhaving af te spreken. Daarnaast zijn begin 2020 nog pilots gestart in Utrecht, Schiedam en Tilburg.

De volgende acht pilots worden op dit moment uitgevoerd:

 • Groningen volgt de Groningse aanpak, waarmee een lokaal vergunningsstelsel voor kamerverhuur wordt ingevoerd;
 • Amsterdam richt zich met de pilot op de veelpleger en de inzet van niet eerder benutte instrumenten;
 • Den Haag werkt aan het verbeteren van de informatiepositie van de huurder en de verhuurder;
 • Rotterdam richt zich op de bestrijding van discriminatie op de woningmarkt;
 • Utrecht bekijkt een regionale aanpak van de malafide verhuurder vanwege mogelijk waterbedeffect.
 • Daarnaast is in een nieuwe Utrechtse pilot een onderzoek naar de inzet van mystery guests om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan;
 • Tilburg richt zich op een vergunning voor huurbemiddelaars;
 • Schiedam ontwikkelt een dashboard voor het vergunningsstelsel voor de aanpak van huurdersuitbuiting.

De resultaten hiervan worden benut om te bezien waar aanpassing van wet- of regelgeving gewenst is. Ook blijven signalen van gemeenten en partners in de aanpak welkom. Het doel daarvan blijft om gemeenten en partijen optimaal te faciliteren met effectieve instrumenten om excessen tegen te gaan.

Groningen: de Groningse aanpak

De gemeente Groningen is de eerste gemeente in Nederland die met een nieuw vergunningstelsel onder de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) slecht verhuurderschap wil aanpakken. De invoering is een omvangrijke klus, waarbij veel zaken voor het eerst moesten worden bedacht. Het is interessant om de problemen waar de gemeente Groningen tegenaan loopt bij de in- en uitvoering van een dergelijk stelsel, te delen met andere gemeenten die overwegen eenzelfde soort vergunning in te voeren.

Amsterdam: optreden tegen veelplegers

Het doel van de pilot in Amsterdam is om door middel van de inzet van verschillende wetgevingsinstrumenten en het samenwerken met meerdere organisaties effectief te kunnen optreden tegen veelplegers. Vanaf het begin wil de gemeente optrekken met verschillende disciplines en organisaties om overtredingen zo effectief mogelijk aan te kunnen pakken. Daarbij wordt onder andere gedacht aan stichting !WOON, landelijk bureau Bibob, het team Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Het doel is om meer zicht te krijgen op hoe en op welke terreinen samenwerking de individuele aanpakken van instanties versterkt. Daarnaast ligt de nadruk op het integraal gebruik van handhavingsinstrumenten, waaronder instrumenten waar nu nog weinig ervaring mee bestaat zoals beheerovername en bestuurlijke boete Woningwet.

Den Haag: informeren adviseren van goede verhuurders en huurders

De Haagse pilot Goed Verhuurderschap focust zich op het informeren van huurders en verhuurders over hun rechten en verplichtingen. Daarnaast richt de pilot zich ook op het aanpakken van slecht verhuurderschap, vooral door het in beeld brengen van de malafide verhuurders. De manier waarop voldoende bruikbare informatie beschikbaar komt over omvang en type misstanden wordt verbeterd. Daarmee kan een betere afweging worden gemaakt over interventiemogelijkheden die de stad heeft. 

Rotterdam: bestrijding van discriminatie op woningmarkt

In de aanpak van de gemeente Rotterdam wordt gericht op de inzet met betrekking tot de vrije sector en de sociale woningmarkt. Vervolgens ligt de focus op de verspreiding van de ontwikkelde werkwijzen, methoden en instrumenten onder andere gemeenten. Eind 2019 vindt ook nog een tussentijdse monitoring plaats van de voortgang en waardering over de gemaakte keuzes en uitgevoerde handelingen. Deze monitoring wordt uitgevoerd door specialistische onderzoekers.

Utrecht: regionale aanpak van malafide verhuurders

Een aantal jaren geleden is in Utrecht proactief koers gezet tegen malafide pandeigenaren en verhuurders. De Utrechtse pilot zet in op:

 • regionale verbreding van de aanpak huisjesmelkers inclusief inzet van het Huurteam;
 • het slimmer opsporen van malafide bedrijfsvoering;
 • krachtig tegengaan van intimidatie door middel van voorlichting en juridische trajecten.

Utrecht: mystery guests

De gemeente Utrecht onderzoekt de mogelijkheden om discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan. Het onderzoek richt zich specifiek op de juridische houdbaarheid van de inzet van mystery guests.

Tilburg: vergunningsplicht tussenpersonen en huurbemiddelaars

De gemeente Tilburg heeft ingezet op een vergunningplicht voor tussenpersonen en bemiddelaars op de huurmarkt van Tilburg. Zo wordt tegengaan dat bemiddelaars excessen op de woningmarkt faciliteren, zoals huisjesmelkerij, discriminatie, uitbuiting van arbeidsmigranten en vormen van ondermijning. Tilburg onderzoekt verschillende mogelijke voorwaarden voor een bemiddelaarsvergunning, zoals het voorkomen van woonoverlast, onduidelijke contracten, dubbele bemiddelingskosten en overtredingen van huurregelgeving.

Schiedam: dashboard en vergunning tegen huurdersuitbuiting

De gemeente Schiedam zet in op onderzoek naar de signalerende functie van malafide verhuurders voor andere ondermijnende activiteiten. Door middel van een dashboard worden deze signalen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt een vergunningsstelsel geïntroduceerd voor commerciële verhuur en verhuurbemiddeling, om woonoverlast en huurdersuitbuiting tegen te gaan en de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.