Geschiktheidstoets bestuurder woningcorporatie

Bestuurders van woningcorporaties worden benoemd door de raad van commissarissen. Voorafgaand aan de benoeming vraagt de woningcorporatie aan de minister voorafgaand aan de Autoriteit woningcorporaties zijn zienswijze op de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat.

Benoemen bestuurder woningcorporatie

Als de Autoriteit geen bezwaar heeft, wordt de bestuurder voor maximaal vier jaar benoemd of herbenoemd. Indien een corporatie een vereniging is, wordt ook de algemene ledenvergadering in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de te benoemen bestuurder. De raad van commissarissen kan dit advies gemotiveerd naast zich neer leggen.

De bestuurder mag onder meer geen functie hebben bij een andere woningcorporatie en geen lid zijn van het bestuur van een decentrale overheid (gemeente, provincie of waterschap). Hij of zij mag ook geen ambtenaar zijn in een functie die mogelijke belangenconflicten met zich meebrengen.

Verder mag een kandidaat niet als bestuurder worden benoemd als de instelling waar hij of zij eerder werkte een aanwijzing of maatregel opgelegd heeft gekregen in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering.

Geschiktheidseisen bestuurder

Naast betrouwbaarheidseisen en algemene geschiktheidseisen gelden voor bestuurders specifieke geschiktheidseisen. Van bestuurders wordt onder meer verwacht dat ze:

  • beschikken over een helikopterview, bestuurlijk inzicht, overtuigingskracht en leiderschapskwaliteiten;
  • besluitvaardig zijn en in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming;
  • het vermogen hebben om goed samen te werken.

Raad van commissarissen woningcorporatie

Commissarissen worden benoemd door de raad van commissarissen. Net als bij de benoeming van bestuurders, vraagt de woningcorporatie aan de minister zijn zienswijze op de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat.

Als de Autoriteit geen bezwaar heeft, wordt de commissaris voor maximaal vier jaar benoemd. Anders dan bij bestuurders kan een commissaris slechts eenmaal voor vier jaar worden herbenoemd. Als een lid van de raad van commissarissen van een corporatie toetreedt tot een raad van commissarissen die is ontstaan na een fusie van de oorspronkelijke corporatie, geldt dit niet als een benoeming of herbenoeming. De lopende zittingstermijn loopt dan door. 

Daarnaast geldt het volgende:

  • Een commissaris mag geen bestuurder zijn van een woningcorporatie. 
  • Een oud-bestuurder kan geen commissaris worden bij dezelfde woningcorporatie. 
  • Twee commissarissen van eenzelfde woningcorporatie mogen niet gelijktijdig deel uitmaken van dezelfde, andere raad van commissarissen of toezichthoudende instantie. 
  • Politiek-bestuurlijke functies en ambtelijke functies die mogelijkerwijs leiden tot belangenconflicten zijn eveneens uitgesloten.
  • Een kandidaat mag niet als commissaris worden benoemd als de instelling waar hij of zij eerder werkte een aanwijzing of maatregel opgelegd heeft gekregen in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering een aanwijzing of maatregel. Hij of zij mag tevens nooit zijn veroordeeld voor een financieel-economisch delict.