Implementatie van de Woningwet in 2017

Met het doorlopen van de eerste volledige cyclus prestatieafspraken, het eerste jaar van passend toewijzen, de indeling van regionale werkgebieden’ en het indienen van de scheidingsplannen DAEB/ niet-DAEB  was 2016 een druk implementatiejaar voor huurdersorganisaties, gemeenten en corporaties. Inmiddels zijn de woningmarktregio’s vastgesteld, hebben corporaties hun voorlopige scheidings- en splitsingsvoorstellen ingeleverd, voorzien van zienswijzen van gemeenten en huurders, en liggen er op veel plekken in het land tripartiete prestatieafspraken over de volkshuisvestingsplannen voor de komende paar jaar.

Implementatieagenda corporaties 2017

Ook in 2017 staat er voor corporaties het nodige op de implementatieagenda. Huurdersorganisaties en gemeenten kunnen hier ook de effecten van merken. Allereerst zal de Autoriteit woningcorporaties, die nu druk bezig is de ingeleverde ontwerp-scheidings- en splitsingsvoorstellen te beoordelen, in het voorjaar van 2017 bij de corporaties terugkomen met hun voorlopige beoordeling. Dat kan voor de corporaties opnieuw werkzaamheden met zich mee kunnen brengen.  In sommige gevallen zal extra informatie moeten worden aangeleverd. De definitieve scheidingsvoorstellen moeten voor 1 juli worden ingediend. Na de goedkeuring op die voorstellen moet de scheiding worden doorgevoerd in de processen en in de ICT-systemen voor 1-1-2018. Daarnaast moet de marktwaardering worden doorgevoerd. Ook zullen corporaties in 2017 bezig zijn om de interne organisatie, processen en informatiesystemen verder in lijn te brengen met de eisen in de Woningwet (bijvoorbeeld ten aanzien van de holding structuur, het financieel reglement en de gegevens die worden opgevraagd voor de dVi en dPi). De Veegwet Wonen is op 24 januari aangenomen door de Eerste Kamer en zal per 1 juli 2017 in werking treden. Vanaf 1 januari 2017 anticipeert de Aw in haar toezicht al op de Veegwet, met uitzonderingen van de activiteiten die vergunningplichtig zijn. Naar aanleiding van de Veegwet kan wijziging van de statuten en/of het financieel reglement noodzakelijk zijn.  Mede met het oog op de werkdruk voor corporaties geldt voor de statuten een overgangstermijn tot 1 januari 2019 en kan voor wijziging van het financieel reglement worden volstaan met een addendum bij het huidige reglement dat tot 1 november 2017 bij de Autoriteit woningcorporaties kan worden ingediend.  

Doorlopend

De cyclus prestatieafspraken loopt jaarlijks door. Dat betekent dat het jaarverslag over 2017 per 1 mei 2018 gereed moet zijn en dat de cyclus om afspraken te maken opnieuw wordt doorlopen. De cyclus loopt  verder regulier: op 1 juli wordt de corporatie geacht een bod uit te brengen en gemeente en huurdersorganisatie uit te nodigen voor een gesprek tot prestatieafspraken. Het kan nuttig zijn de procesafspraken vast te leggen in een overeenkomst. Aedes, VNG en Woonbond hebben daarvoor een checklist gemaakt. Om het gesprek op lokaal niveau te stimuleren en faciliteren zal de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW) in 2017 in april worden gepubliceerd.