Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceert jaarlijks een indicatie van de beschikbare additionele bestedingsruimte van woningcorporaties, de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW).

De IBW geeft bij benadering aan hoeveel woningcorporaties maximaal extra kunnen lenen voor hun taken, bovenop het geld dat de corporatie al gereserveerd heeft voor voorgenomen werkzaamheden (met name investeringen) en huurbeleid in de dPi (de Prospectieve informatie, aangeleverd door de corporaties). De IBW geeft een eerste indicatie van de extra beschikbare ruimte en biedt daarmee transparantie, inzicht en vergelijkbaarheid op het niveau van individuele corporaties en gemeenten. Zo kan de IBW het gesprek ondersteunen tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties over de lokale prestatieafspraken en het maken van keuzes over de inzet van middelen ten opzichte van de opgaven op lokaal niveau.

Dossier IBW

In het dossier IBW vindt u de meest recente IBW-cijfers en rapporten. In het dossier is informatie te vinden over de mogelijkheden en beperkingen van de IBW via een korte informatieve video, de publicatie IBW in het kort en veelgestelde vragen en antwoorden over de IBW.

Opgaven en middelen van corporaties

De IBW is er niet voor bedoeld om corporaties aan te moedigen om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk te lenen en investeren. De grens opzoeken betekent dat er geen buffer overblijft om onvoorziene economische of maatschappelijke ontwikkelingen op te vangen. De uitkomsten van de IBW moeten daarom worden gezien in het licht van de opgaven waar woningcorporaties voor staan. Uit onderzoek dat is uitgevoerd naar de opgaven en middelen van woningcorporaties, is gebleken dat vanaf medio jaren ‘20 corporaties tegen financiële knelpunten aan beginnen te lopen. Bij die doorrekeningen is reeds rekening gehouden met de huidige financiële ruimte bovenop bestaande plannen. De IBW kan daarom niet ingezet worden voor tekorten die volgen uit dit onderzoek.

Relevante regelgeving