Visitatie

De Woningwet verplicht woningcorporaties om minimaal eens per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Een visitatie geeft een corporatie zicht op de maatschappelijke prestaties en hoe zij deze kan verbeteren.

Daarnaast geeft de corporatie belanghebbenden inzicht in wat zij doet. Hiermee wordt het maatschappelijk leervermogen van de corporatie versterkt en draagt een visitatie bij aan het functioneren van de lokale driehoek.

Doel

De woningcorporatie wordt tijdens een visitatie op een aantal volkshuisvestelijke en maatschappelijke terreinen beoordeeld, waarmee inzichtelijk wordt of de corporatie de juiste dingen doet en het maatschappelijk vermogen beargumenteert en optimaal inzet. Daarnaast wordt ook gekeken naar de wijze waarop belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om invloed uit te oefenen op het beleid en op de kwaliteit van de wijze van besturen van de woningcorporatie. De Autoriteit Woningcorporaties kijkt ook naar governance aspecten van woningcorporaties zoals integriteit. Het gaat hierbij om effectief toezicht op en een evenwichtige verdeling tussen het bestuur en stakeholders. Regelmatig vindt er een update plaats van de visitatiemethodiek. In de huidige visitatiemethodiek (6.0) ligt de focus op de maatschappelijke verantwoording in de lokale driehoek. Het uiteindelijke doel van het inzicht dat de visitatie geeft is dat het een impuls oplevert die de prestaties bevordert. 

SVWN

Op grond van de Woningwet dient de woningcorporatie overleg te voeren met belanghebbenden over het visitatierapport. De in 2009 opgerichte en onafhankelijke Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) accrediteert visitatiebureaus en is hiertoe op grond van de  Woningwet aangewezen. De SVWN ontwikkelt en beheert een visitatiemethodiek en ziet toe op de kwaliteit van visitaties. Ook publiceert SVWN alle visitatierapporten online, zodat binnen de sector van elkaar kan worden geleerd.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is van toepassing op dit onderwerp: