Lokale driehoek

De gemeente kan in haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema's benoemen waarop de woningcorporatie volgens de gemeente moet presteren.

Het kan bijvoorbeeld gaan over:

  • Nieuwbouw van sociale huurwoningen
  • De gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad (onder meer de verkoop en liberalisatie van bezit)
  • De betaalbaarheid en bereikbaarheid van de woningvoorraad
  • De huisvesting van specifieke doelgroepen
  • De kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad
  • De woonomgeving. Voor zover investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed tot het werkterrein van de woningcorporatie behoren, kan de gemeente ook voor deze thema's voorstellen doen.

Voorgenomen verkopen

De woningcorporatie brengt een 'overzicht van voorgenomen werkzaamheden' in. Dit overzicht bevat in ieder geval informatie over de voorgenomen verkopen en voornemens tot liberalisatie op het niveau van viercijferige postcodes. Dit overzicht vormt de basis voor het gesprek over prestatieafspraken over bijvoorbeeld omvang en behoud van de kernvoorraad.

Er vindt overleg plaats tussen de gemeente, de woningcorporatie en de bewonersorganisatie(s). Dat leidt tot prestatieafspraken waaraan de drie partijen elkaar kunnen houden.

Overzicht van voorgenomen werkzaamheden

De woningcorporatie stuurt vóór 1 mei de jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag over het voorafgaande kalenderjaar aan de Autoriteit woningcorporaties (die namens de minister toeziet op de naleving van de Woningwet).

Deze documenten stuurt de woningcorporatie voor 1 juli ook aan de gemeente(n) waar zij werkzaam is, aan de gemeente waar zij haar hoofdkantoor heeft en aan de betrokken huurdersorganisatie(s). 

Uit dit overzicht kunnen betreffende gemeenten (en huurdersorganisaties) opmaken welke werkzaamheden door een woningcorporatie op hun grondgebied zijn voorzien en welke bijdrage deze leveren aan de uitvoering van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Het overzicht heeft betrekking op de eerstvolgende vijf kalenderjaren.

Met toezending van de documenten verzoekt de woningcorporatie tevens om overleg met de betrokken colleges van burgemeester en wethouders en met de betrokken bewonersorganisaties.

Hoort bij